Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva na financovanie vodozádržných opatrení a ochranu pred povodňami

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Programu Slovensko na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027.

Na základe uvedenej výzvy možno žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov z Programu Slovensko na financovanie vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami. 

Cieľom výzvy je realizácia adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie vody na území (v sídlach – zastavaná časť obce a krajine – nezastavaná časť obce), čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku vody, čím sa zároveň prispeje k ochrane pred povodňami.

Na tento účel je vo výzve alokovaných 40 miliónov eur pre celé územie SR. Spolufinancovanie žiadateľov je 0 %.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:
1) Subjekty verejnej správy:
    a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
    b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
    c) ostatné subjekty verejnej správy,
    d) obce a vyššie územné celky,
    e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
   f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona o obecnom zriadení (§ 20b až § 20f) alebo na základe Občianskeho zákonníka (§ 20f až § 21)
2) Združenia právnických osôb v zmysle Občianskeho zákonníka,
3) Združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb,
4) Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, vrátane cirkví a náboženských spoločností,
5) Nadácie.

Úplné znenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.itms2014.sk a www.eurofondy.gov.sk.

Zdroj: tlačová správa Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.