Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vyhlásia výzvu na pomoc pri triedení komunálnych odpadov

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky poskytne 10 miliónov eur na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vyhlási v priebehu novembra výzvu č. 72, v rámci ktorej bude možné žiadať o poskytnutie dotácií predovšetkým na budovanie nových alebo zvyšovanie aktuálnych kapacít už existujúcich zberných dvorov.

Žiadatelia môžu použiť financie aj na nákup hnuteľných vecí – zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na odpady za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov. Taktiež aj na nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberových vozidiel a iných strojov na zvoz a nakladanie s odpadmi, či zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť: obce a združenia obcí, príspevkové alebo rozpočtové organizácie obcí, právnické osoby v 100 % vlastníctve obce, ktoré sú oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom. Rovnako tak aj neziskové organizácie v 100 % vlastníctve obce, resp. obcí, poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce a tiež združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce alebo obcí.

Oprávnenými žiadateľmi môžu byť aj samosprávy mimo najmenej rozvinutých okresov. MŽP týmto podporuje samosprávy pri triedení tých zložiek komunálnych odpadov, za nakladanie s ktorými zodpovedá obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle platnej legislatívy. Výzva nie je určená na podporu zberu biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračného odpadov od prevádzkovateľa kuchyne.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.