Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vybrané aspekty pracovnoprávnych vzťahov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska sa v nadväznosti na aktuálnu situáciu v tomto období venuje problematike pracovnoprávnych vzťahov. Z tohto dôvodu sme psracovali prvú časť informácií venovanú vybraným aspektom pracovnoprávnych vzťahov.

PRÁCA Z DOMU (HOME OFFICE) vo vzťahu k OČR, PN
Aj počas dohodnutej práce z domu môže mať zamestnanec vystavenú OČR, ale nie je možné aby súčasne zamestnanec ošetroval člena rodiny a zároveň pracoval. Čiže ak pri vystavenej OČR zamestnanec pracuje, aj keď z domu, nemá  prekážku v práci a nemá nárok na ošetrovné - vystavenie OČR je zbytočné. OČR by si mal zamestnanec dať vystaviť len v prípade, že naozaj bude osobne a celodenne ošetrovať člena rodiny, v takom prípade nemôže vykonávať ani prácu z domu. Podobne uvedené platí aj pri práceneschopnosti, či už z dôvodu choroby alebo úrazu alebo z dôvodu karantény.

PREKÁŽKA NA STRANE ZAMESTNÁVATEĽA vo vzťahu k OČR, PN   
Ak nastane u zamestnávateľa prekážka, t. j. prekážka na jeho strane a zamestnanec má vystavenú OČR alebo PN, zamestnanec má nárok na ošetrovné, resp. náhradu príjmu a nemocenské. Ak chce zamestnanec radšej poberať náhradu pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa, nemá si dať vystaviť OČR ani PN.

OČR, PN a viacero pracovnoprávnych vzťahov  
Práceneschopnosť z dôvodu choroby alebo úrazu je vystavovaná ku konkrétnemu právnemu vzťahu. Ak je zamestnanec práceneschopný v jednom právnom vzťahu, môže vykonávať prácu v inom právnom vzťahu, ak podľa lekára týmto neporuší liečebný režim. Čiže teoreticky je možné, ak zamestnanec má uzatvorené dva právne vzťahy na rôzny druh činností, že bude mať vystavenú PN v jednom právnom vzťahu a v druhom nie. V takom prípade v druhom právnom vzťahu môže zamestnanec pracovnú činnosť vykonávať – ale to neznamená, že ak si dá zamestnanec vystaviť len PN pre jeden právny vzťah, v druhom môže pracovať. Podmienkou tejto práce v druhom právnom vzťahu je, že lekár to umožnil, čo nie je celkom bežné. Ak je to v súlade s liečebným režimom, zamestnanec má aj v prípade práce v druhom právnom vzťahu nárok na náhradu príjmu a nemocenské v druhom právnom vzťahu. Nie je to však celkom bežné, bude to pravdepodobne podliehať kontrole posudkového lekára. V bežnom prípade je vhodné dať si vystaviť samostatnú PN na každý právny vzťah osobitne. Ak má niekto vystavenú PN kvôli karanténe, tu neexistuje liečebný režim, je len povinnosť dodržiavať karanténu. Ak má zamestnanec dve zamestnania, v prvom pracuje na pracovisku, v druhom pracuje z domu, môže si dať zamestnanec vystaviť PN kvôli karanténe len v prvom právnom vzťahu a súčasne môže ďalej pracovať v druhom právnom vzťahu doma. Nárok na náhradu príjmu a nemocenské bude v prvom právnom vzťahu. Pri OČR nárok na ošetrovné je podmienený osobným celodenným ošetrovaním, čo je interpretované, že zamestnanec nemôže vykonávať žiadnu činnosť zamestnanca v žiadnom právnom vzťahu v tomto období. Ak má zamestnanec viac právnych vzťahov, je vhodné aby o ošetrovné žiadal vo všetkých právnych vzťahoch. Ak by zamestnanec žiadal o ošetrovné v jednom právnom vzťahu a v druhom nie, druhý zamestnávateľ je zvyčajne kontaktovaný Sociálnou poisťovňou pre potvrdenie toho, že zamestnanec prácu nevykonával – u druhého zamestnávateľa môže mať zamestnanec napr. dovolenku, prekážku na strane zamestnávateľa, alebo napr. v prípade dohody dni, kedy dohodárovi nebola práca prideľovaná.

Ambulantné sociálne služby
Riešenie pracovnoprávnych vzťahov  v prípadoch zamestnancov ambulantných sociálnych služieb
V prípade ambulantnej služby denného stacionára ide o sociálnu službu viazanú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku ( §12, bod 1, písm. c.  zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách). Ide o zariadenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.
Pri dočasnom uzatvorení prevádzok sociálnych služieb ambulantného charakteru je  nevyhnutné zohľadňovať situáciu a potreby na tak strane občanov – klientov ( posúdených na sociálnu službu), ale aj na strane zamestnancov  a zamestnávateľa.
Upozorňujeme na skutočnosť, že časť zamestnancov zariadení ambulantných sociálnych služieb sú kvalifikované pracovné sily. Ich kvalifikácia je dôležitá najmä v prípadoch ak obec potrebuje zabezpečiť personálne svoje iné, napr. pobytové a terénne sociálne služby. A ich má registrované podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Presun zamestnanca na inú prácu je potrebné s ním aj odkomunikovať a dohodnúť vopred.
Dôležité je zabezpečiť pre týchto zamestnancov, ktorí budú vykonávať dočasne náhradné činnosti sociálnej práce potrebné a nevyhnutné prostriedky ich ochrany - rúška a rukavice.

MPSVRSR  vydalo Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb, vyššie územné celky a obce pri realizácií dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby

Odporúčaný postup sumarizuje viacero odporúčaní v tejto oblasti.  Za potrebnú a vhodnú prácu zamestnancov ambulantných služieb môže byť v tomto období považovaná okrem (administratívnych činností, donášky stravy, poradenstva – v zmysle odporúčaného postupu) aj donáška potravín, drogistického tovaru, liekov, distribúciu rúšok (ak nimi samospráva disponuje)  ale aj donáška novín, kníh a pod. Dôležité je sledovať fyzický stav ale aj duševnú pohodu občanov, ktorým je sociálna služba takouto dočasnou formou poskytnutá. 

Navyše obce si musia plniť aj  svoje ďalšie kompetencie, najmä povinnosť vyhľadávať osoby odkázané na pomoc či vedenie komunity k svojpomoci.  Tieto dve kompetencie sú nedielnou súčasťou sociálnej práce.

Upozorňujeme, že tieto informácie sa v súvislosti s prijímaním nových opatrení, nariadení a najmä pripravovanou zmenou legislatívy môžu meniť. Aj z tohto dôvodu apelujeme na sledovanie informácií publikovaných na web stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Informácia bola zverejnená na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska dňa 26.3.2020. Viac informácií tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.