Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vláda schválila Program odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025

Kategória: Aktuality Zdroj: Enviro portál

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od skládkovania.

Zvýšiť sa má aj miera triedenia odpadu do roku 2025 na 60 percent a miera prípravy na opätovné použitie a recykláciu na 55 percent.  Vyplýva to z nového Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025, ktorý na stredajšom rokovaní schválila vláda.

V SR v súčasnosti nie je vytvorený komplexný systém nakladania s odpadmi z bioplastov aj napriek širokej ponuke obalových výrobkov z bioplastov, uvádza program odpadového hospodárstva. Za cieľ si dáva pripraviť podklady na vytvorenie funkčného systému nakladania s odpadom z bioplastov.

Do roku 2025 by sa mal znížiť podiel bioodpadu v zmesovom odpade na 25 percent. Do konca roka 2025 by sa mala dosiahnuť miera recyklácie odpadov z obalov najmenej vo výške 65 percent z celkovej hmotnosti obalov na trhu, uvádza MŽP SR.

Ďalším cieľom odpadového hospodárstva je vytvorenie funkčného systému pre textil v zákone o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2025. Zvýšiť by sa mala recyklácia a opätovné použitie textilu. Program ďalej určuje zvýšenie prípravy na opätovné použitie a recykláciu stavebných odpadov vrátane spätného zasypávania na 70 percent.

Na Slovensku by sa do 31. decembra 2025 mala dosiahnuť tiež miera recyklácie odpadových pneumatík najmenej vo výške 75 percent a miera energetického zhodnotenia odpadových pneumatík v maximálnej výške 24 percent z celkovej hmotnosti pneumatík uvedených na trh. Možnosť iného nakladania s odpadovými pneumatikami by mala byť stanovená na maximálne jedno percento.

Program uvádza udržanie záväzných limitov pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania z nich najmenej na 95 percent a opätovného použitia a recyklácie starých vozidiel najmenej na 85 percent.

Recyklácia a energetické zhodnocovanie odpadových olejov by sa mali podľa envirorezortu zvýšiť. Zvýšiť by sa malo aj množstvo zhodnotených nebezpečných odpadov vyprodukovaných v SR.

Viac informácií:  Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.