Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte i o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Vláda v stredu 9. februára 2002 schválila Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 a Návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením.

Návrh novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 reaguje na navrhovaný osobitný predpis, a to na návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje novú daň.

Návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením sa predkladá ako iniciatívny materiál. Predkladaným návrhom dochádza k zavedeniu dane z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Zdaňovacím obdobím bude kalendárny mesiac. Predmetom dane bude nadmerný zisk pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením.

Ďalej sa definuje osoba daňovníka, ktorým bude držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky alebo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia. Daň sa navrhuje vypočítať ako súčin základu dane a sadzby dane určenej v zákone. Základom dane je súčet čiastkových základov dane za jednotlivé jadrové zariadenia daňovníka určené na výrobu elektriny. V návrhu zákona sú ustanovené povinnosti daňovníka, t. j. oznamovacia povinnosť a spôsob platenia dane. Zároveň sa v samostatných článkoch upravuje daňový poriadok, zákon o dani z príjmov a kompetencie pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Vláda chce získať dodatočné peniaze v boji s cenami energií pomocou mimoriadneho zdanenia obchodovania s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Návrh schválený kabinetom počíta s príjmami zhruba 50 miliónov eur tento rok a zhruba 300 miliónov v ďalších rokoch. Zmeniť sa majú preto aj príjmy a výdavky v zákone o štátnom rozpočte na tento rok. Jediným výrobcom elektriny z jadra sú na Slovensku Slovenské elektrárne, ktoré vlastní taliansky Enel, český EPH a štát.

V nadväznosti na uvedený osobitný predpis sa zvýšia daňové príjmy štátneho rozpočtu. Zároveň sa navrhuje zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu alokovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Schodok rozpočtu verejnej správy v metodike ESA 2010 zostáva zachovaný na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2022. Vzhľadom na rozdielne zaznamenanie navrhovaných zmien na hotovostnom princípe a v metodike ESA 2010 sa úpravami príjmov a výdavkov znižuje hotovostný schodok štátneho rozpočtu o 7,4 mil. eur.

Návrhy zrejme súvisia s energetickým balíkom na kompenzáciu vysokých cien elektriny.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.