Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vláda schválila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

Materiál, ktorý na rokovanie vlády v stredu 21. júna 2023 predložil minister vnútra SR Ivan Šimko obsahuje harmonogram úloh pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami v rozhodnutí predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb (PDF, 192 kB) a lehotami ustanovenými zákonom o podmienkach výkonu volebného práva. Voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra 2023.

Výdavky spojené s voľbami sú vyčíslené spolu na sumu 16 835 505 eurz toho výdavky Ministerstva vnútra SR predstavujú 13 686 875 eur a výdavky Štatistického úradu SR 3 148 630 eur. Vzhľadom na to, že finančné prostriedky na vykonanie volieb nie sú zohľadnené v rozpočte ministerstva vnútra a štatistického úradu na tento rok, vláda uložila ministerstvu financií schváliť povolené prekročenie limitu výdavkov v oboch kapitolách.

Finančné prostriedky určené pre ministerstvo vnútra budú použité na náhradu mzdy a odmeny členom a zapisovateľom okresných a okrskových volebných komisií. Odmena člena okrskovej volebnej komisie predstavuje 62,20 eura, predsedu okrskovej volebnej komisie 80,86 eura a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie 77,75 eura.

Ďalšie výdavky rezortu vnútra pôjdu na zabezpečenie činnosti Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, tlač a distribúciu hlasovacích lístkov, hlasovacích preukazov, zoznamov voličov, metodických a informačných materiálov a ďalších volebných tlačív, zabezpečenie hlasovania poštouvybavenie a činnosť volebných komisií a ochranu verejného poriadku v deň konania volieb. Uhrádzať bude ministerstvo vnútra aj výdavky na prevádzku a nevyhnutnú úpravu volebných miestností, elektronické komunikačné spojenie volebných komisií (hovorné), školenia a ďalšie nevyhnutné výdavky.

Finančné prostriedky určené pre Štatistický úrad SR zahŕňajú najmä výdavky na spracovanie výsledkov volieb.

Výber z úloh a termínov, ktoré schválila vláda v harmonograme organizačno-technického zabezpečenia volieb

Ministerstvo vnútra bude do 9. augusta prijímať žiadosti o voľbu poštou zo zahraničia a do 10. augusta utvorí osobitné volebné okrsky pre hlasovanie poštou. Do 11. augusta  rezort vnútra zverejní na webovom sídle hlasovacie lístky pre voľbu poštou a najneskôr do 21. augusta zašle materiály na hlasovanie do cudziny voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou. Ministerstvo vnútra  doručí okresným úradom hlasovacie lístky a obálky do 5. septembra.

Okresné úrady zverejnia do 31. júla na úradnej tabuli a na webovom sídle elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie. Zvolajú a uskutočnia prvé zasadnutie okresnej volebnej komisie do 8. septembra. Zabezpečia doručenie hlasovacích lístkov obciam do 10. septembra a doručenie obálok a materiálov na vybavenie volebných miestností obciam do 22. septembra.

Obce a mestá vytvoria volebné okrsky a určia volebné miestnosti do 27. júna. Do 31. júla zverejnia na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho majú zriadené, e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie zvolajú a uskutočnia do 8. septembra.

Hlasovacie preukazy začnú obce vydávať od 16. augusta, do 5. septembra doručia do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách. Po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou obce zverejnia zápisnicu okrskovej volebnej komisie na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli, ak webové sídlo obec nemá zriadené.

Štatistický úrad SR vykoná v spolupráci s okresnými úradmi do 19. septembra školenie členov okresných volebných komisií, starostov obcí, zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií k volebnému zákonu a k metodike spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách vrátane elektronického spracovania výsledkov volieb. V spolupráci s obcami vykoná do 26. septembra celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách. Štatistický úrad do 1. októbra spracuje výsledky volieb.

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.