Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vláda schválila dotácie v pôsobnosti rezortu práce

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Cieľom je:

  • poskytnutie infekčného príplatku zamestnancom zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny je, okrem poskytnutia odmeny za prácu v infekčnom prostredí,
  • aj zvýšenie ich motivácie v tomto prostredí - v priestoroch vyčlenených na karanténu klientov s ochorením Covid-19 pracovať, tak aby bola zabezpečená dostatočná starostlivosť o týchto klientov s primeraným personálnym zabezpečením
  • ocenenie ľudí v prvej línii v boji s pandémiou v pobytových zariadeniach sociálnych služieb a v centrách pre deti a rodiny, ktoré vykonávajú opatrenia pobytovou formou okrem centier pre deti a rodiny, ktorých zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • zamestnanci v týchto zariadeniach vykonávajú mimoriadne náročnú prácu a bez ohľadu na pracovný čas a ohrozenie vlastného zdravia a vykonávajú svoju prácu aj v sťažených pracovných podmienkach počas karantény, čo zasluhuje nielen verejné poďakovanie, ale aj ocenenie formou finančného ohodnotenia.
  • v rámci dotačného titulu na podporu humanitárnej činnosti podľa § 9 ods. 3 zákona, toto ocenenie realizovať prostredníctvom poskytnutia dotácie na plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi nad rámec mzdy alebo platu za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, t. j. na poskytnutie tzv. „infekčného príplatku“ – odmeny pre zamestnancov (vrátane odvodov platených zamestnávateľom), ktorí počas karantény v zariadení/centre vykonávali pracovnú činnosť v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19 a teda vo výrazne sťažených podmienkach spôsobených potrebou dodržiavania zvýšených hygienicko-epidemiologických opatrení, ale aj priamym ohrozením nákazou ochorením Covid - 19.
  • Je potrebné uviesť, že tzv. infekčný príplatok bude poskytovaný nielen zamestnancom sociálnych služieb, zamestnancom akreditovaných (neštátnych) a samosprávnych centier pre deti a rodiny, ale aj zamestnancom centier pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, avšak prostredníctvom rozpočtových opatrení. Dotácia na tzv. infekčný príplatok sa navrhuje poskytnúť vo výške 405 Eur na zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý v čase krízovej situácie vykonával pracovnú činnosť počas nariadených karanténnych opatrení na jeho pracovisku príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia Covid – 19 v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19 v izolácii.

Viac informácií nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.