Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Verejno-súkromné partnerstvá vs. podnikanie pri zabezpečovaní verejnoprospešných činností

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Verejno-súkromné partnerstvá (Public-Private Partnership) v prostredí miestnej územnej samosprávy doposiaľ nepatria medzi výrazne využívané možnosti financovania municipálneho rozvoja, prípadne na účely zabezpečovania verejných služieb. Verejno-súkromné partnerstvá sú rozšírené po celom svete, všade, v prostredí trhovo orientovanej ekonomiky.

Prevažne sa využívajú na budovanie veľkej cestnej infraštruktúry, ako sú diaľnice, ale aj na menšie projekty, ktoré sú zamerané napríklad na budovanie čističiek odpadových vôd, prevádzku verejného osvetlenia, tepelné a odpadové hospodárstvo, parkovaciu politiku a podobne. Je zrejmé, že svoje miesto majú aj v prostredí miestnej územnej samosprávy, v spomínaných oblastiach, ale aj napríklad v zdravotníctve, bývaní, či parkovacej politike.

Kým úspešné PPP projekty motivujú verejný sektor, svoju pozornosť si zaslúžia aj tie, ktoré neboli sprevádzané deklarovaným, alebo očakávaným výsledkom. Negatívne skúsenosti však tiež patria k aplikačnej praxi, vedú k obozretnosti. A nútia nás poučiť sa z chýb, aby realizácie takéhoto typu projektu bola pripravená ekonomicky, a zároveň bola pre verejný sektor dobre zdôvodnená prínosmi.
Združenie miest a obcí Slovenska sa touto problematikou zaoberalo na úrovni reprezentatívnych prieskumov, a to v dlhšom časovom slede, rovnako bola táto téma čiastočne riešená v analytickej štúdii s názvom Alternatívne financovanie municipálneho rozvoja.

Združenie miest a obcí Slovenska sa prostredníctvom tejto analytickej štúdie zameralo na ich reálne zhodnotenie s viacerými, vopred zadefinovanými cieľmi. Tím expertov, ktorým nechýba teoretické a odborné zázemie, ale aj priame skúsenosti, sústredil svoju pozornosť na kľúčové legislatívne aspekty, verejné služby a verejno-prospešné činnosti, skĺbil svoje poznatky s praktickými príkladmi a na základe týchto vstupov formuloval riešenia, závery, aj odporúčania.

Analýza Verejno-súkromné partnerstvá vs. podnikanie pri zabezpečovaní verejnoprospešných činností


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.