Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Väčšina samospráv má Krízové štáby Civilnej ochrany

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Podľa nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska až takmer 60 % samospráv disponuje Plánom ochrany obyvateľstva (v prípade mimoriadnej udalosti) a Jednotkou civilnej ochrany, resp. Krízovým štábom.

Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, že až 59,8 % samospráv disponuje Plánom ochrany obyvateľstva (v prípade mimoriadnej udalosti) a Jednotkou civilnej ochrany, resp. Krízovým štábom. Iba jednotkou civilnej ochrany, respektíve Krízovým štábom disponuje 26,9 % samospráv. Iba Plán civilnej ochrany má 8,5 % miest a obcí, ani jedným z uvedených nedisponuje 1,9 % a 2,9 % opýtaných sa nevedelo vyjadriť.

ZMOS v tejto súvislosti zaujímalo či samosprávy zahŕňajú do Plánu civilnej ochrany aj verejné hromadné podujatia. Plán civilnej ochrany zahrňuje verejné-hromadné podujatia, a nepotrebuje ho aktualizovať celkovo 12 % opýtaných. Plán civilnej ochrany zahrňuje verejné-hromadné podujatia, a potrebuje ho aktualizovať 11,5 % miest a obcí. Verejné hromadné podujatia do Plánu civilnej ochrany nezahŕňa, avšak plánuje ho aktualizovať s tým, že už tam budú zahrnuté verejné-hromadné podujatia 22,3 % samospráv. Verejné-hromadné podujatia nezahŕňa, a ani v budúcnosti to neplánuje zrealizovať 38,5 % miest a obcí. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 14,8 % opýtaných a 0,9 % uviedlo inú odpoveď.

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v období od 17. mája 2021 do 2. júla 2021 na reprezentatívnej vzorke 529 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. K tvorbe dotazníka prispela Sekcia Krízového riadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Odbory krízového riadenia a civilnej ochrany, v rámci  Iniciatívy pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a  technologických katastrof a hrozieb, podporenou EÚ, GR ECHO civilná ochrana a humanitárna pomoc.  

 

Michal Kaliňák

                                                                                   ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.