Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

V rámci varovania samosprávy najviac využívajú rozhlas a sirény

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Varovné systémy sú prvým jasným signálom mobilizácie v rámci civilnej ochrany. Dokážu predchádzať nárastu škôd na zdraví aj majetku. Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, ktoré systémy varovania obyvateľstva využívajú samosprávy.

Štatutárni predstavitelia miest a obcí v prieskume odpovedali na otázku: „Aký systém varovania obyvateľstva môže využiť Vaša samospráva v prípade mimoriadnej udalosti?“ Miestny rozhlas má k dispozícii 97,1 % samospráv. Nedisponuje nim, ani ho neplánuje zaviesť 1,7 % miest a obcí. Nemá, ale plánuje zaviesť 0,6 %. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 0,6 % opýtaných.

Varovné sirény má k dispozícii 77,1 %. Nedisponuje nimi a ani ich neplánuje zaviesť 14,6 % opýtaných. Varovné sirény nemá, ale plánuje zaviesť 6,2 % samospráv. K otázke sa nevedelo vyjadriť 2,1 %.

SMS aplikácie prostredníctvom ktorých je možné varovať obyvateľov mám k dispozícii 39,2%. SMS aplikáciu nemá, ani neplánuje zaviesť 29,9%, ale 25,8 % ich plánuje zaviesť. K otázke sa nevedelo vyjadriť 5,1 % opýtaných.

Obecné televízne alebo rozhlasové vysielanie má k dispozícii 13,6%. Nemá, ani neplánuje zaviesť 76,4 %. Obecné televízne alebo rozhlasové vysielanie plánuje zaviesť 6,8 % samospráv. Zvyšných 3,2 % sa nevedelo k otázke vyjadriť.

Špecializované vozidlo (napr. miestnej/mestskej polície, dobrovoľných hasičov a pod.) s megafónom má k dispozícii 43,9% samospráv. Nemá a ani neplánuje zaviesť 45,5% miest a obcí. Špeciálne vozidlo nemá, ale plánuje 6,6 % opýtaných. K otázke sa nevedeli vyjadriť 4 % opýtaných.

Z prieskumu tiež vyplýva, že iným systémom varovania disponuje 14,5 % miest a obcí. Respondenti pritom v anketových otázkach mohli vyberať z viacerých alternatívnych odpovedí. Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v období od 17. mája 2021 do 2. júla 2021 na reprezentatívnej vzorke 529 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. K tvorbe dotazníka prispela Sekcia Krízového riadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Odbory krízového riadenia a civilnej ochrany, v rámci  Iniciatívy pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a  technologických katastrof a hrozieb, podporenou EÚ, GR ECHO civilná ochrana a humanitárna pomoc.       

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.