Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

V novej architektúre eurofondov samosprávy chýbajú

Kategória: Aktuality Zdroj: EURACTIV

Operačný program Slovensko bude mať desať sprostredkovateľských orgánov. Napriek výhradám zo zoznamu vypadli samosprávne kraje a krajské mestá. Remišovej rezort chce namiesto toho samosprávam pomôcť s čerpaním cez nové technické sekretariáty a regionálne centrá.

Vláda na stredajšom (3. novembra) schválila zoznam orgánov, ktoré budú zapojené do riadenia eurofondov v novom programovom období. Do čerpania bude okrem jedného riadiaceho orgánu, ktorým bude Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), zapojených desať sprostredkovateľských orgánov.

Ako bude vyzerať OP Slovensko

Rezort, ktorý riadi Veronika Remišová (Za ľudí), novú implementačnú štruktúru predstavil presne pred rokom. Už dávnejšie je známe, že v novom programovom období sa budú eurofondy čerpať iba z jedného Operačného programu (OP) Slovensko namiesto súčasných ôsmich.

Operačné programy dnes majú vlastné riadiace orgány, ktorými sú jednotlivé ministerstvá. Jediným riadiacim orgánom RO po novom bude ministerstvo regionálneho rozvoja. Remišovej rezort navrhol tiež znížiť počet sprostredkovateľských orgánov (SORO), ktorých je dnes 28. Sprostredkovateľské orgány pri čerpaní eurofondov vykonávajú niektoré úlohy, ktoré na ne preniesli ministerstvá.

MIRRI teraz navrhlo znížiť počet SORO na sedem, pričom by zo zoznamu mali vypadnúť samosprávne kraje, krajské mestá a aj dve ministerstvá: rezort kultúry a zdravotníctva.

Remišovej rezort tento krok vysvetľuje tým, že súčasná sústava orgánov zapojených do čerpania eurofondov je neefektívna a je tiež jedným z hlavných dôvodov, prečo sa eurofondy na Slovensku vyplácajú najpomalšie v celej EÚ.

Dokazovať to má aj fakt, že čerpanie je pomalšie ako v predošlom programovom období, kedy bolo sprostredkovateľských orgánov menej. Ďalším argumentom je, že najpomalším operačným programom je Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kde je práve  najväčší počet SORO – až 18. Dôvodom podľa MIRRI bolo aj to, že sprostredkovateľské orgány často uplatňovali iné, prísnejšie pravidlá, ako riadiace orgány, alebo naopak.

„Komplikovaná riadiaca štruktúra sa odráža aj v samotnom implementačnom prostredí, na čo doplácajú najmä prijímatelia, ktorí čerpajú zdroje v rámci viacerých programov (typickým príkladom takéhoto typu prijímateľa je samospráva).

Výsledný počet SORO ale v novom programovom období napokon nebude nižší o 21 orgánov. Podľa materiálu, ktorý schválila vláda, sa do eurofondovej štruktúry dostal ešte Úrad vlády, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a nakoniec aj rezort zdravotníctva. Výsledný počet SORO tak bude desať. Ministerstvo kultúry v zozname nie je. Rovnako sa v ňom nenašli ani samosprávne kraje a krajské mestá.

„Cieľom je zefektívniť štruktúru subjektov zodpovedných za implementáciu Operačného programu Slovensko v porovnaní s programovým obdobím 2014 až 2020,“ píše MIRRI v predloženom návrhu.

Ministerstvo argumenty neprijalo

Remišovej ministerstvo tak zmietlo zo stola výhrady samospráv, ktoré vyškrtnutie z implementačnej štruktúry silno kritizovali. V pripomienkovom konaní sa k návrhu MIRRI nazbieralo až 215 pripomienok, pričom najviac ich bolo práve zo samospráv.

Keď ministerstvo materiál predstavilo, kraje pre portál EURACTIV Slovensko spoločne odmietali prijať argumentáciu, že sú zodpovedné za prieťahy v čerpaní. Návrh vtedy označili za povrchný a tendenčný. S vyradením zo zoznamu SORO preto nesúhlasia.

„Žiadame stiahnutie celého materiálu a vypracovanie dôveryhodného materiálu popisujúceho nedostatky, fakty a vplyv na štátny rozpočet ako aj samotné riešenie nedostatku odborného personálu, ktorým aktuálne disponujú SO pre IROP VÚC,“ napísala v pripomienkovom konaní trnavská župa. „Sprostredkovateľské orgány v regiónoch vedia zjednodušiť žiadateľom prístup k financiám (osobné konzultácie, semináre SO boli súčasťou všetkých fáz implementácie). Centralizáciou Operačného programu (len v BA) príde k obmedzeniu tohto prístupu,“ odkázala trnavská župa.

Ministerstvo regionálneho rozvoja to ale odmieta s tým, že celkovo bude postavanie samospráv pri čerpaní nových eurofondov silnejšie. Jednak dostanú kraje vlastné balíky peňazí, o ktorých budú rozhodovať autonómne v takzvaných Radách partnerstva zložených z regionálnych aktérov.

A zároveň s čerpaním centrálne riadených eurofondov majú pomôcť úplne nové technické sekretariáty, ktoré vzniknú pri Radách partnerstva.

„Technické sekretariáty, ktoré budú poskytovať poradenstvo a pomoc pri príprave a realizácii projektov. Pri zriaďovaní technických sekretariátov sa predpokladá s využitím personálnych (aj materiálnych) kapacít VÚC. Aktívnu podporu žiadateľov a prijímateľov považujeme z pohľadu rozvoja územia kraja za kľúčovú a významne dôležitejšiu, ako vykonávanie úloh SORO,“ odpovedá MIRRI na pripomienky žúp.

Okrem sekretariátov chce MIRRI v území zriadiť aj Regionálne centrá, ktoré budú akousi predĺženou rukou riadiaceho rezortu v krajoch. „Riadenie a implementácia projektov pri znalosti miestnych pomerov bude zabezpečená plánovaným zriadením Regionálnych centier MIRRI,“ dodáva rezort.

Materiál vtedy žiadal dopracovať aj rezort kultúry, ktorý nebol spokojný s tým, ako MIRRI vysvetlilo jeho vyradenie zo SORO. Remišovej ministerstvo trvá na predošlom postoji s tým, že implementačné činnosti v oblasti kultúry bude vykonávať samo. Tvrdí, že tým ministerstvo kultúry odbremení od administrácie projektov, vďaka čomu bude môcť svoje kapacity venovať „vecnému napĺňaniu aktivít“.

Rozdelenie úloh

Schválený materiál tiež rozpisuje, za čo budú riadiace a sprostredkovateľské orgány pri čerpaní nových eurofondov zodpovedné.

Najviac kompetencií dostane práve Remišovej ministerstvo. Bude hlavne zodpovedať za prípravu a nastavenie nového OP programu, pri čom jej sprostredkovateľské orgány majú asistovať. MIRRI bude tiež koordinovať a usmerňovať SORO, či zabezpečovať krízové riadenie v prípade pomalého čerpania.

MIRRI a sprostredkovateľské orgány si rozdelia prípravu a vyhlasovanie výziev, ako aj zabezpečenie implementácie vybraných a podporených projektov.

Novinkou bude, že kontrolu verejného obstarávania by už mal zabezpečovať iba Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Vybrané sprostredkovateľské orgány budú pridelené úlohy plniť v piatich hlavných investičných prioritách OP Slovensko. V nich budú mať na starosti projekty, ktoré zodpovedajú ich bežnej agende. Tie zodpovedajú takzvaných politickým cieľom Kohéznej politiky pre obdobie 2021 až 2027, na ktorých sa dohodla EÚ.

Rozdelenie vyzerá takto:

  1. Cieľ: Inteligentnejšia Európa: MIRRI, ministerstvo školstva, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo zdravotníctva.
  2. Cieľ: Ekologickejšia Európa: MIRRI, ministerstvo životného prostredia, SIEA, ministerstvo dopravy, ministerstvo vnútra.
  3. Cieľ: Prepojenejšia Európa: MIRRI, ministerstvo dopravy.
  4. Cieľ: Sociálnejšia Európa: MIRRI, ministerstvo práce, ministerstvo školstva, úrad vlády.
  5. Cieľ: Európa bližšie k občanom: MIRRI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.