Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

V návrhu rozpočtu samospráv nie sú premietnuté dosahy legislatívnych zmien

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Aktuálny návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 pre mestá a obce potvrdzuje, že okrem pandémie ochorenia COVID-19 a vonkajších ekonomických vplyvov má na rozpočtové hospodárenie samospráv dosah aj masívne prijímanie legislatívnych opatrení v priebehu rokov 2018 – 2019, ktoré zásadným spôsobom znížili pôvodne očakávanú príjmovú daňovú bázu. V reakcii na vládou schválený návrh rozpočtu verejnej správy to uviedlo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Bratislava 14. októbra (TASR) - "V aktuálnom návrhu rozpočtu nie sú premietnuté ani dosahy deklarovaných legislatívnych zmien, ktorými sa má zvýšiť na dvojnásobok suma daňového bonusu pre rodičov detí do 15 rokov, zrušenie niektorých dotácií pre mestá a obce, zavedenie bezplatnej mestskej hromadnej dopravy a podobne," upozornil predseda ZMOS-u Branislav Tréger. "Okrem toho nie je v návrhu rozpočtu premietnutá ani očakávaná výška transferov na kapitálové výdavky, dosahy zavedenia povinnej predškolskej dochádzky od 1. januára 2021, dosahy kolektívneho vyjednávania a ostatné zmeny, ktoré ovplyvnia príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu miest a obcí, najmä v sociálnej oblasti a v odpadovom hospodárstve. V prípade ich prijatia dôjde k zásadnému zníženiu vlastných príjmov miest a obcí a zvýšeniu zákonných výdavkov na realizáciu nových alebo rozšírených povinností samospráv," dodal.
Deklaroval, že z pohľadu tvorby rozpočtu na roky 2021 – 2023 je jednou zo zásadných požiadaviek ZMOS-u zreálniť východiskovú rozpočtovú základňu miest a obcí pri prenesenom výkone štátnej správy tak, aby ešte v roku 2020 boli rozpočtovým opatrením zvýšené finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy o desať percent oproti skutočnosti roku 2019. "Následne požadujeme takto upravené sumy zvýšiť v kapitolách jednotlivých ministerstiev na roky 2021 – 2023 o dosahy kolektívneho vyjednávania a inflácie," povedal Tréger. ZMOS podľa jeho slov očakáva, že v prípade prijatia legislatívnych zmien, ktorými dôjde k zníženiu vlastných príjmov miest a obcí, bude zo strany štátu zabezpečená plná kompenzácia znížených príjmov zo štátneho rozpočtu. "V návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 žiadame zvýšiť rozpočtované prostriedky na mzdy a odvody o 4 - 5 percent a súčasne upraviť rozpočtovaný schodok v hospodárení o predložené požiadavky združenia," deklaroval.
Na zabezpečenie originálnych právomocí i prenesených kompetencií štátnej správy v činnosti obcí je na rok 2021 podľa predikcie Ministerstva financií (MF) SR alokovaných 5.381.872.000 eur. Z celkovej sumy pripadá na bežné výdavky suma 4,61 miliardy eur. Na kapitálové výdavky sa predpokladá vynaložiť suma 553 miliónov eur. Na výdavkové finančné operácie sa rozpočtuje suma 220 miliónov eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.