Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ÚVO - nadobudol účinnosť nový zákon o podpore ekologických vozidiel

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Dňa 2. augusta 2021 nadobudol účinnosť nový zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ekologických vozidlách“), ktorý je transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161.

Primárnym a nosným princípom nového zákona o ekologických vozidlách je uvedenie požiadavky na minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ale aj uzatváraní zmlúv o službách vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007. Táto povinnosť sa ďalej okrem nadobúdania vozidiel formou kúpy, lízingu, kúpy na splátky alebo prenájmu vozidla vzťahuje napríklad aj na ďalšie služby, ako sú napr. obstarávanie služby verejnej cestnej dopravy, služieb doručovania poštových zásielok, služieb na zber odpadu, a pod. (viď príloha číslo 1 zákona o ekologických vozidlách).

V súvislosti s touto témou je potrebné upriamiť pozornosť verejných obstarávateľov/obstarávateľov a objednávateľov na metodickú príručku Úradu pre verejné obstarávanie s názvom „Ako sme obstarali elektromobil,“ je k dispozícii TU  

Úrad pre verejné obstarávanie v súčasnosti pripravuje detailnejšiu metodickú príručku spolu s infografikou zameranú na ozrejmenie a vysvetlenie základných pojmov, práv a povinností vyplývajúcich z nového zákona o ekologických vozidlách. 

Zdroj: UVO 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.