Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Usmernenie k financovaniu na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Usmernenie obciam a samosprávnym krajom k financovaniu na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.

Na základe platnej legislatívy obciam v vzniká povinnosť, pričom predmetné usmernenie má slúžiť ako pomôcka.

Podľa § 9aa ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. „Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča uzatvára na príslušný kalendárny rok.“

a) obec so zriaďovateľmi podľa § 6 ods. 12 písm. b),
b) samosprávny kraj so zriaďovateľmi podľa § 9 ods. 12 písm. b).“.

Z § 9aa ods. 2 písm. c) druhej vety zákona č. 596/2003 Z. z. pre obec vyplýva povinnosť, aby zohľadnila rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu v priebehu rozpočtového roka a následne upravila výšku finančných prostriedkov poskytovaných neštátnemu zriaďovateľovi prostredníctvom dodatku k zmluve o financovaní. Obec upraví výšku finančných prostriedkov poskytovaných neštátnemu zriaďovateľovi, ak nastanú objektívne skutočnosti, na základe ktorých sa úprava výšky poskytovaných prostriedkov stane „potrebnou“.

Medzi konkrétne skutočnosti súvisiace s rozpisom finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu v priebehu rozpočtového roka, na základe ktorých má obec upraviť výšku finančných prostriedkov poskytovaných neštátnym zriaďovateľom, patrí najmä zmena prognózy výberu podielovej dane, ktorá má vplyv na podiel obce na výnose dane z podielovej dane, v dôsledku ktorej obec alebo samosprávny kraj upravuje výšku poskytovanej sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka, dieťa alebo poslucháča príslušných škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Viac informácií k uvedenej problematike nájdete TU.

 

Zdroi: minedu.sk, ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.