Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Usmernenie EK k nakladaniu s komunálnym odpadom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Európska komisia zverejnila (14.4.2020) na podporu členských krajín usmernenia k nakladaniu a hospodáreniu s odpadom počas pandémie ochorenia COVID-19.

Komisia si uvedomuje, že kontinuita v poskytovaní služieb odpadového hospodárstva je kľúčová pre naše zdravie, životné prostredie a hospodárstvo. Prioritou Komisie je podporiť úsilie prevádzkovateľov pri zabezpečovaní správneho hospodárenie a nakladania so zvýšeným objemom domáceho a zdravotníckeho odpadu. Usmernenie Komisie sa týka:

 1. nakladania s komunálnym odpadom;
 2. nakladania s odpadom zo zdravotníckych zariadení;
 3. zdravia a bezpečnosti prevádzkovateľov v odpadovom hospodárstve;
 4. podpory z fondov EÚ a štátnej pomoci;
 5. výmena informácií a zvyšovanie povedomia.

Usmernenie je zatiaľ dostupné v anglickom jazyku, ale vybrali sme pre časť usmernenia k nakladaniu s komunálnym odpadom:

Európska komisia vychádza zo záverov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) podľa ktorého štandardné postupy nakladania s odpadom nie sú nebezpečné a neprimerané z hľadiska infekcie covid-19 a domáci odpad mal negatívny vplyv na prenos sars-cov-2.

Vzhľadom na dôležitý význam správneho nakladania s odpadom pre ľudské zdravie a životné prostredie a zohľadnením vyhodnotenia rizík vedeckými orgánmi,  ako aj uplatnením príslušných opatrení na riešenie rizika sa musí zabezpečiť  celková kontinuita nakladania s komunálnym odpadom vrátane separovaného zberu a recyklácia v súlade s právnymi predpismi EÚ. Na predchádzanie problémom pri separovanom zbere odpadu je dôležité zabezpečiť, aby infraštruktúra na zber a spracovanie komunálneho / zvyškového odpadu nebola preťažené, čo potenciálne vytvára ďalšie zdravotné riziká; aby snaha zdieľania pri zbere odpadu bola rešpektovaná a daňovníci neniesli neprimeraný podiel na nákladoch za odpadové hospodárstvo; a aby si občania mohli zachovať svoje návyky pri nakladaní s odpadom šetrné k životnému prostrediu. Nevyhnutný je aj separovaný zber za smerom k zachovaniu obehového hospodárstva a pracovným miestam a podnikom, ktoré sú závislé na dodávkach druhotných surovín.

Vzhľadom na článok 13 smernice 2008/98 / ES o odpade sa postupy zberu odpadu môžu v EÚ prispôsobiť v kontext koronavírusovej krízy s cieľom chrániť verejné zdravie. Akékoľvek takéto zmeny by mali byť v súlade s právnymi predpismi EÚ o odpade, mali by byť prispôsobené na ochranu ľudského zdravia, najmä prostredníctvom ich obmedzenia v oblasti a časovom období potrebnom na identifikovanie rizika na základe najnovších vedeckých poznatkov a v snahe o zachovanie celkového cieľa separovaného zberu a recyklácie v súlade s hierarchiou odpadu.

ECDC uznáva potrebu osobitných opatrení na prevenciu a kontrolu podozrivých alebo potvrdených prípadov ľudí zasiahnutých koronavírusom, ktorí sú izolovaní doma; obzvlášť pacienti by mali mať v miestnosti odpadové vrecko na použité vreckovky, rúška a iný odpad, ktorý by sa mal zlikvidovať vo zvyškovom odpade.

Usmernenie obsahuje aj osobitnú časť o nakladaní s domácim odpadom :

 • Osobitné vrecko na odpad by malo byť uložené v izbe pacienta.
 • Použité papierové vreckovky a rúška pacientom by sa mali okamžite vložiť do vrecka na odpad umiestneného v izbe pacienta.
 • Použité rukavice a rúška osobou, ktorá sa stará o pacienta alebo upratuje miestnosť pacienta by táto osoba mala vložiť do druhé vrecka na odpad pri odchode z pacientovej izby umiestneného pri dverách pacientovej izby.
 • Vrecká na odpad by sa mali uzatvoriť, predtým ako sa vynesú z pacientovej izby, a mali by sa pravidelne vymieňať; nemali by sa nikdy vyprázdňovať do ďalšieho vrecká na odpad.
 • Tieto vrecká na odpad sa môžu zbierať spolu a skladovať v čistom vreci na odpad; uzatvorené vrecká na odpad z pacientovej izby sa môžu priamo vložiť do netriedeného odpadu. Žiaden špeciálny zber alebo iné postupy zneškodňovania nie sú potrebné.
 • Po manipulácii s odpadovými vreckami je potrebné dodržiavať prísnu hygienu rúk: používať vodu a mydlo na ruky alebo dezinfekčné prostriedky na ruky na báze alkoholu.

Pokiaľ nedostatočný počet zamestnancov vedie k obmedzeniu poskytovaných služieb, členské štáty by mali zabezpečiť kontinuitu a vhodnú frekvenciu zberu komunálneho / zvyškového odpadu a biologického odpadu s cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek bezprostredným rizikám verejnej bezpečnosti a zdravia. Na základe posúdenia týchto rizík môže byť frekvencia zberu suchých recyklovateľných materiálov dočasne upravená, ale nie pozastavená.

Niektoré odpady, ktorých zberné miesta boli dočasne uzavreté, môžu byť odovzdané pri opätovnom otvorení týchto zberných miest, najmä pokiaľ ide o odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE), batérie alebo objemný odpad.

V kontexte koronavírusovej krízy je pre občanov ešte dôležitejšie dobre separovať odpad a zabezpečiť tok čistých recyklovateľných materiálov do zariadení na spracovanie odpadu. Občania by mali byť informovaní o akýchkoľvek dočasných zmenách v postupoch zberu odpadu, ktoré ovplyvňujú ich spôsob nakladania s odpadom. V prípade potreby by sa mala pripomenúť občanom požiadavka nevyhadzovať odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE), batérie alebo chemikálie pre domácnosť do komunálneho odpadu.

Členské štáty by mali zabezpečiť primerané plánovanie kapacít dočasného skladovania odpadu určeného na recykláciu a ďalšie zhodnocovanie pre prípad akýchkoľvek problémov v procese triedenia a ďalšieho nakladania s odpadom.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.