Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Štefan Gregor: ZMOS víta zrušenie zákona o detských ihriskách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 21. septembra 2020 – Združenie miest a obcí Slovenska víta avizovaná snahu rezortu hospodárstva iniciovať zrušenie zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. 

Predmetný zákon určil podmienky, ktoré museli vlastníci detských ihrísk spĺňať, ak chceli prevádzkovať detské ihrisko a tiež podmienky pre subjekty, ktoré mali záujem vybudovať detské ihrisko. Aj napriek krátkej účinnosti zákona sa vzhľadom na argumenty dotknutých subjektov rozhodlo ministerstvo hospodárstva zrušiť právnu normu bez náhrady. Predkladateľ sa tak chce vyhnúť stavu, kedy z dôvodu nadmernej regulácie budú nútení vlastníci detských ihrísk tieto ihriská zrušiť a stavu, kedy nebudú mať v podmienkach SR ani ďalšie subjekty záujem budovať nové detské ihriská, práve z dôvodu neprimerane prísnej regulácie. Cieľom návrhu zákona je odbúrať zákonné povinnosti pre vlastníkov detských ihrísk, čo ich však nezbavuje zodpovednosti za vyhovujúci stav detských ihrísk v zmysle existujúcich predpisov.    

„Združenie miest a obcí Slovenska má širokú členskú základňu, ktorá zahŕňa 95 % zo všetkých miest a obcí na Slovensku. Na základe praktických skúseností z tohto prostredia sme boli proti prijatiu tohto zákona. Aplikačná prax nám dala za pravdu. Preto vítame snahu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré vstupuje do medzirezortného pripomienkového konania s ambíciou zrušiť tento zákon,“ hovorí predseda Komory miest Združenia miest a obcí Slovenska Štefan Gregor. Podľa jeho slov zrušenie zákona neznamená, že mestá a obce nebudú riadne kontrolovať, spravovať a starať sa o detské ihriská. „Samosprávy to robili aj pred prijatím zákona. Uvedomujú si riziká a následky toho, čo môže spôsobiť zlý technický stav hracích prvkov. Musíme však konštatovať, že zrušením tohto zákona skončí aj biznis nastavený na financovanie tretích osôb, ktoré vykonávali kontrolu, ktorú by v prvom rade mali robiť všetky samosprávy, ktoré musia vytvárať bezpečné prostredie na detských ihriskách. A to je podstatné,“ pripomína Štefan Gregor.  

Združenie miest a obcí Slovenska v jednom z prieskumov, ktoré pravidelne realizuje zisťovalo aj situáciu v súvislosti so správou detských ihrísk. Z prieskumu okrem iného vyplynulo, že na 79, 5 % samospráv ma na svojom území verejné detské ihriská, pieskoviská a športoviská. Čo sa týka ich správy, celkovo 94, 5 % samospráv uviedlo, že ich spravujú vo vlastnej réžii. Ďalších 4, 6 % konštatovalo, že ich spravuje organizácia zriadená samosprávou a zvyšných 0, 9 % v odpovedi uviedlo, že správu detských ihrísk realizuje zmluvný partner na základe verejného obstarávania.

Predseda Komory miest ZMOS na margo tejto problematiky zdôrazňuje: „Aj pred prijatím tohto zákona bolo právne upravená zodpovednosť a kontrola a samospráva sa nebude brániť akejkoľvek úprave tejto legislatívy, ktorá na jednej strane prinesie vyššiu mieru zodpovednosti sa stav a bezpečnosť detských ihrísk, ale na druhej strane nedovolí ďalšiu privatizáciu kompetencií ani zvyšovanie nákladov samospráv bez adekvátnej kompenzácie.“

Michal Kaliňák 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.

Viac o zákone o detských ihriskách si môžete prečítať v odbornom príspevku od. Mgr. Ivany Pavlovskej z Ministerstva hospodárstva SR. Príspevok bol uverejnený v odbornom časopise Právo pre ROPO a obce v praxi  12/2019 pod názvom Zákon o detských ihriskách účinný od 1. januára 2020.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.