Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Štát v roku 2022 hospodáril s nižším deficitom ako sa čakalo, schodok dosiahol 2 % HDP

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Deficit verejnej správy SR sa v roku 2022 medziročne znížil o polovicu na niečo viac ako 2 mld. eur, celkový dlh verejnej správy sa znížil pod 58 % HDP.

Celkový deficit verejnej správy SR v roku 2022 dosiahol 2,23 mld. eur, čo predstavovalo 2,04 % z hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenskej republiky. Dlh verejnej správy v roku 2022 dosiahol 63,38 miliardy eur, čo predstavuje 57,8 % HDP.

Vyplýva to zo Správy o deficite a dlhu SR, ktorú aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. Správa obsahuje polodefinitívny výsledok hospodárenia sektora verejnej správy SR za rok 2022 a uvádza spresnené dáta za roky 2019 – 2021. Hodnoty pre rok 2023 sú aktuálnym odhadom Ministerstva financií SR podľa schváleného štátneho rozpočtu.

Deficit verejných financií sa v roku 2022 medziročne znížil viac ako o polovicu, jeho hodnota v roku 2021 dosiahla 5,45 mld. eur, čo predstavovalo 5,43 % z HDP. Absolútnu väčšinu minuloročného deficitu vytvorila ústredná štátna správa, jej hospodárenie skončilo s deficitom 1,95 mld. eur. Ústredná štátna správa v roku 2021 hospodárila s mínusom viac ako 5,71 mld. eur. Miestna samospráva hospodárila s deficitom takmer 420 miliónov eur, čo bol výrazne vyšší deficit ako v roku 2021. Fondy sociálneho zabezpečenia hospodárili s miernym prebytkom takmer 137 mil. eur, čo bol zasa mierne horší výsledok ako v roku 2021.

Štátny dlh dosiahol 57,80 % HDP

Dlh verejnej správy v roku 2022 dosiahol 63,38 miliardy eur, čo zodpovedalo 57,80 % HDP. Štátny dlh vlani stúpol o 2,14 mld. eur. Celková výška dlhu v pomere k HDP sa znížila o 3,24 percentuálneho bodu (v roku 2021 dlh dosahoval 61,04 % HDP).

Štatistický úrad SR predložil Európskej komisii (EK) správu o deficite a dlhu v pravidelnom termíne k 1. aprílu 2023 (tzv. jarná notifikácia EDP). V porovnaní so správou z októbra 2022 boli do systému národných účtov zapracované viaceré zmeny, ktoré ovplyvnili aj údaje o deficite a dlhu verejnej správy. Išlo o spresnenia údajov týkajúcich sa akruálnych daní, príjmov z  UMTS licencií, ako aj metodickej zmeny týkajúcej sa zaznamenávania DPH platenej pri PPP projektoch. Tieto zmeny neovplyvnili významným spôsobom deficit alebo dlh sektora verejnej správy vykázaný za roky 2019 – 2021.

Vplyvy na deficit a dlh v roku 2022

Pri zostavovaní ukazovateľov za sektor verejnej správy za rok 2022 Štatistický úrad SR vychádzal zo štandardných podkladov a úprav, ktoré sa realizovali aj v minulých obdobiach.

Vo výslednej hodnote deficitu sektora verejnej správy za rok 2022 sa významným spôsobom prejavilo ukončenie vyplácania pomoci v súvislosti s pandémiou COVID. Po konzultácii s Eurostatom, bol vklad do kapitálu spoločnosti SPP vo výške 0,5 miliardy eur zaznamenaný bez vplyvu na deficit ako finančná operácia.

Pre hodnotenie sektora verejnej správy sú dôležité aj iné údaje okrem tých, ktoré boli predmetom notifikácie, preto v prílohe sú prezentované stavy vybraných finančných aktív sektora verejnej správy za roky 2019 - 2022.

Zapracovaná revízia HDP

Dáta v aktuálnej Správe o deficite a dlhu SR za roky 2019 - 2023 zodpovedajú najaktuálnejším údajom o HDP vrátane revízie, ktorá bude v plnom rozsahu vrátane detailov zverejnená podľa Kalendára revízií pre rok 2023 v piatok 28. apríla 2023. Spresnenia týkajúce sa údajov za sektor verejnej správy za roky 2019 - 2022 nemali významný vplyv na zmenu HDP.

Dáta o deficite a dlhu za členské krajiny EÚ zverejní EUROSTAT v piatok 21. apríla 2023 o 11:00 h.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.