Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Štát oproti plánu hospodáril v roku 2020 lepšie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 12. januára 2021 - Vývoj štátneho rozpočtu v roku 2020 významne ovplyvnila prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 a prijatie novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2020.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2020 príjmy v celkovej výške 15 750,6 mil. eur, pričom výdavky boli zrealizované v celkovej výške 23 509,0 mil. eur, čo znamenalo hotovostný schodok štátneho rozpočtu na úrovni 7 758,4 mil. eur. Oproti plánovanému deficitu na úrovni 11,953 mld. eur bol tak deficit nižší o vyše 4 miliardy eur.

Daňové príjmy celkovo dosiahli výšku takmer 11 872,2 mil. eur. Z toho najvýznamnejší objem tradične dosiahla daň z pridanej hodnoty, a to na úrovni takmer 6 800,9 mil. eur. Právnické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 2 355,4 mil. eur. Spotrebné dane celkovo dosiahli 2 264,8 mil. eur, z toho spotrebná daň z minerálnych olejov predstavovala 1 199,4 mil. eur a spotrebná daň z tabakových výrobkov 759,9 mil. eur. Daň vyberaná zrážkou dosiahla 235,3 mil. eur a ostatné dane sa vybrali na úrovni 238,8 mil. eur. Fyzické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 3 123,2 mil. eur, ale keďže územnej samospráve bolo poukázaných 3 146,2 mil. eur zaznamenal štátny rozpočet -23,0 mil. eur.

Príjmy z rozpočtu EÚ celkovo dosiahli 2 551,3 mil. eur, z toho najväčší objem na úrovni 744,4 mil. eur zaznamenalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR získalo príjmy z rozpočtu EÚ na úrovni takmer 481,0 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend dosiahli 428,5 mil. eur. Ostatné príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 898,6 mil. eur, z toho iné nedaňové príjmy tvorili 445,3 mil. eur a administratívne poplatky a iné poplatky a platby tvorili 388,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu sa čerpali na úrovni 796,9 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k čerpaniu na úrovni 2 326,9 mil. eur, s čím súvisí spolufinancovanie na úrovni 385,7 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala objem 877,4 mil. eur a transfer Sociálnej poisťovni bol poskytnutý na úrovni 969,9 mil. eur. Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu boli čerpané na úrovni 18 152,2 mil. eur.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.