Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Seminár ZMOSu o odpadovom hospodárstve

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 21. júna 2021 - Združenie miest a obcí organizovalo 17. júna 2021  seminár ,,Odpadové hospodárstvo v réžii miest a obcí“. Cieľom odborného seminára bolo oboznámiť účastníkov so súčasnými kompetenciami miest a obcí a orgánov verejnej správy na úseku odpadového hospodárstva, a to v oblasti zberu odpadu, separácie triedených zložiek odpadu, informovanosti obyvateľov obcí a skládkovania; s poznatkami o nástrojoch na zvýšenie miery separácie triedených zložiek odpadu v obciach, zvýšenie informovanosti obyvateľov obcí v oblasti odpadového hospodárstva a zníženie miery skládkovania odpadu na skládkach odpadov; s návrhmi a možnosťami na realizáciu systémových zmien pôsobností miest a obcí a orgánov štátnej správy, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia zvýšenia ochrany života, zdravia občanov a ochrany životného prostredia.

O tom, že odpadové hospodárstvo je dôležitou témou pre samosprávy svedčí aj vysoký záujem o seminár, ktorého sa zúčastnilo viac ako 130 zástupcov samospráv.

Smart riešenia pre odpady boli predstavené prostredníctvom evidenčného systému ELWIS, ktorý ponúka inovatívne a edukatívne riešenia v evidencii odpadov, ktoré vnáša do riadenia odpadov transparentný systém. Pre samosprávu je dôležité získať prehľad o produkcii a triedení odpadu z každej domácnosti. Evidencia umožní odstrániť anonymitu a spravodlivo odmeniť občanov za zodpovedný prístup k odpadu.

Najaktuálnejšou témou týchto dní v oblasti odpadového hospodárstva sú biologicky rozložiteľné odpady. Riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko, s. r. o. pani Gaislová zhrnula dôvody, prečo je potrebné zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad, vyzdvihla ekonomický a environmentálny význam zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov.

Zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR oboznámili účastníkov o aktuálnej legislatíve a pripravovaných zmenách v odpadovom hospodárstve týkajúce sa najmä úpravy odpadov pred skládkovaním, požiadavky na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo zelene ako aj  kuchynských z domácností.

V rámci analýzy ,,Analýza odpadového hospodárstva“, na ktorej ZMOS aktuálne ukončil prácu boli zadefinované aktuálne problematické oblasti v odpadovom hospodárstva na Slovensku, s ktorými oboznámil účastníkov semináru pán Krasnec, odborný garant štúdie. Medzi najproblematickejšie okruhy problémov patrí problematika triedeného zberu odpadov, či  vážny systém na vozidlách.

Environmentálny fond sa vrámci posledného bloku venoval najmä aktuálnym výzvam v rámci odpadov, zadefinoval  najčastejšie chyby pri podávaní žiadostí v rámci odpadov.

V diskusii sa účastníci venovali najmä problematike biologicky rozložiteľného odpadu, štandardom zberu. Naďalej zostávajú otvorené témy mechanicko biologickej úpravy odpadov, nastavenia vyváženého systému triedeného zberu odpadov.

Združenie miest a obcí Slovenska na základe záverov a odporúčaní bude presadzovať nevyhnutné zmeny v aktualizácii platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo seminár ,,Odpadové hospodárstvo v réžii miest a obcí“ v rámci aktivity vzdelávacích podujatí národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, ktorého realizátorom je Implementačná agentúra MPSVaR SR a ZMOS je jedným z partnerov projektu. Ten je podporený Európskym sociálnym fondom cez Operačný program Ľudské zdroje.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.