Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Seminár ZMOS k opatrovníctvu dospelých v podmienkach samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje seminár k opatrovníctvu dospelých v podmienkach samosprávy z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien.

Cieľmi podujatia je priblíženie ľudsko-právnych aspektov opatrovníctva dospelých, ale aj priblíženie povinností obce ako opatrovníka vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Podujatie sa tiež bude venovať povinnostiam obce ako opatrovníka dospelej osoby, legislatívnym zmenám od 1. júla 2021, ktoré priniesol zákon č. 218 z 11. mája 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Účastníci sa tiež budú venovať procesným aspektom opatrovníckeho konania podľa zákona č. 161/2015 Z. z. (Civilný mimosporový poriadok), znaleckému dokazovaniu a kompetenciám Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vo vzťahu k obciam.

Podujatie je určené všetkým záujemcom, ktorí sa v podmienkach samosprávy venujú sociálnej agende a agende opatrovníctva dospelých. Školenie má priblížiť najnovšie poznatky o právne náročnej agende opatrovníctva dospelých.

Podujatie sa uskutoční prostredníctvom platformy MS TEAM dňa 14. septembra 2021 (utorok) 13.00 – 16.00 hod. 

Program podujatia

13:00 – 13:05 hod. Úvodné slovo, PhDr. Michal Kaliňák, PhD. gestor projektu  

13:05 – 15:30 hod. Opatrovníctvo – aktuálne legislatívne zmeny, JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen), Mgr. Matej Hamran 

15:30 – 16:00 hod. Diskusia, otázky na lektorov, výmena skúseností účastníkov seminára v oblasti opatrovníctva dospelých

Organizačné informácie
Gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 
Odborný garant: JUDr. Lenka Kollárčiková             
Organizačný garant: Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska 
Mgr. Daniela Minárová, projektová manažérka/02-48 700 724, 0902 502 635, minarova@zmos.sk  
Ing. Eva Balažovičová, finančná manažérka/02-48 700 706, balazovicova@zmos.sk 

  • účasť na seminári pre zaregistrovaných je bezplatná,
  • potvrdenie o účasti prosím odošlite prostredníctvom registračného formuláru https://forms.gle/P6vHAwdLM8Tw3AjY9  v termíne do 10. 9. 2021
  • potvrdenie registrácie bude prihláseným zaslané e-mailom po ukončení registrácie.      

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.