Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Sekcia životného prostredia sa sústredí hlavne na odpady

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 7. apríla 2021 - Starosta obce Dolný Bar a predseda Sekcie životného prostredia Rady ZMOS Oskár Bereczk zvolal jej rokovanie na 12. apríla 2021 k dvom kľúčovým témam.

Členovia odbornej sekcie sa budú zabeorať aktuálnou situáciou v odpadovom hospodárstve, hlavne informáciami o možnostiach spracovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (formy riešenia v aplikačnej praxi) a informáciami o uzatváraní skládok komunálneho odpadu na Slovensku. Ďalšou témou bude prerokovanie legislatívneho zámeru k  zákonu  č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. K tomuto bodu potvrdili účasť viacerí zástupcovia rezortu životného prostredia. 

Sekcie sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy.

V súčasnosti má Rada ZMOS 10 odborných sekcií. Ich členmi sú odborníci z radov primátorov a starostov - členov Rady ZMOS a odborníci z príslušnej oblasti.

Na základe potrieb praxe zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov pre výkon samosprávnych činností. Zúčastňujú sa na odborných rokovaniach s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, týkajúcich sa miest a obcí, napĺňajú úlohy schválené snemom a snemu predkladajú správu o ich plnení.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.