Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Schválili zákon k príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Parlament schválil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s potrebou zefektívnenia a optimalizácie procesov pri výstavbe diaľničnej siete ako dôležitého determinantu sociálno-ekonomického rozvoja krajiny sa navrhujú opatrenia smerujúce k akcelerácii jednotlivých procesov a zefektívneniu a zjednodušeniu niektorých konaní týkajúcich sa výstavby diaľnic tak, aby sa zabezpečil náležitý a včasný prínos plánovaných spoločenských benefitov výstavby diaľničnej siete zadefinovanej v prílohe k zákonu č. 669/2007 Z. z.

Ak pri stavbe diaľnice je realizované vedenie elektronickej komunikačnej siete, elektrické, vodovodné, kanalizačné a iné vedenie ako vyvolaná úprava, vzniká vo verejnom záujme na účely tohto zákona k pozemkom dotknutým realizáciou tohto vedenia v rozsahu podľa geometrického plánu právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech vlastníka vedenia elektronickej komunikačnej siete, elektrického, vodovodného, kanalizačného a iného vedenia, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia na predčasné užívanie alebo kolaudačného rozhodnutia pre toto vedenie podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je povinný podať stavebník. Prílohou návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je úradne overený geometrický plán, právoplatné povolenie na predčasné užívanie alebo kolaudačné rozhodnutie a súhlas budúceho vlastníka siete.

Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena a za obmedzenie vlastníckeho práva nárok na primeranú náhradu, ktorá sa poskytne jednorazovo, stanovenú na základe znaleckého posudku; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia vecného bremena stavebníkom. Primeranú náhradu uhradí vlastníkovi nehnuteľnosti stavebník.

Schválené znenie zákona nájdete TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.