Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Schválená revízia IROP prinesie miestnym samosprávam eurofondy na migračnú krízu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V piatok 17. februára 2023 sa uskutočnilo v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR v Bratislave zasadnutie Monitorovacieho výboru IROP. ZMOS zastupoval člen, primátor Vrútok Branislav Zacharides, ktorý je aj členom odbornej Sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS. Monitorovací výbor IROP schválil revíziu IROP vo verzii 13.0, ktorá prináša miestnym samosprávam eurofondy na sanovanie dôsledkov migračnej krízy.

Na programe rokovania piatkového zasadnutia Monitorovacieho výboru IROP bolo predstavenie iniciatívy FAST CARE, ktorá bola zakomponovaná do IROP 13.0 ako prioritná os č. 9 FAST CARE. V nadväznosti na novú prioritnú os členovia prediskutovali a schválili kritéria na výber dopytovo orientovaných projektov a národného projektu prioritnej osi č. 9 FAST CARE, ako aj zámeru národného projektu „Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej pomoci utečencom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na zemí Ukrajiny“.

„RO pre IROP pristúpil k vytvoreniu novej prioritnej osi č. 9 FAST CARE zamerane na financovanie potrieb utečencov. Cieľom novovytvorenej prioritnej osi je riešiť výlučne migračné výzvy v dôsledku ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine. Financovanie výdavkov špecifického cieľa je orientované na oblasť prvého prijatia a okamžitej pomoci pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny. V nadväznosti na aktivity boli stanovené príslušné cieľové skupiny a prijímatelia tak, aby mohli byť výdavky na pomoc pre odídencov uhradené čo najskôr. Prioritná os bude preto implementovaná prostredníctvom národného projektu a dopytovo-orientovanej výzvy pre mestá a obce na pokrytie výdavkov spojených s utečencami. Štruktúra a obsah prioritnej osi zodpovedá ustanoveniam nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) 2021/1060, pokiaľ ide o dodatočnú flexibilitu na riešenie dôsledkov vojenskej agresie Ruskej federácie FAST (Flexibilná pomoc územiam) – CARE. Finančné prostriedky alokované pre novú prioritnú os boli vyčíslené z rizikových projektov v jednotlivých prioritných osiach“.

Do výzvy v objeme 127 mil. EUR sa bude môcť prihlásiť spolu 1 447 miest a obcí z celého Slovenska, vrátane Bratislavského kraja. Paušálna podpora za prijatie jednej osoby s dočasným útočiskom je 100 eur na týždeň, najviac na obdobie 26 týždňov. Na jedného prijatého utečenca tak dostane obec či mesto maximálne 2 600 eur. Kritériom pre výber dopytovo orientovaných projektov obcí je oprávnenosť obce, či sa nachádza v Registri Ministerstva vnútra SR o ubytovaných utečencoch a štruktúra rozpočtu, či sú výdavky zrozumiteľné a správne pridelenej sume na jedného utečenca na týždeň.

Samosprávy môžu žiadať o príspevok ako kompenzáciu za to, že poskytli pomoc pre utečencov z Ukrajiny v týchto oblastiach:

 • základná materiálna pomoc
 • materiálna pomoc pre deti a zdravotne hendikepovaných
 • poskytovanie potravín a stravy
 • doprava
 • zdravotná a psychologická pomoc
 • zabezpečenie potrebnej administratívy a informovania
 • tlmočenie a prekladateľské služby

 

Počet registrovaných utečencov, ktorých prijali obce od marca do novembra 2022:

 • Banskobystrický kraj: 4 059
 • Bratislavský kraj: 13 031
 • Košický kraj: 5 294
 • Nitriansky kraj: 5 229
 • Prešovský kraj: 5 729
 • Trenčiansky kraj: 4 123
 • Trnavský kraj: 4 788
 • Žilinský kraj: 6 561

Schválená revízia IROP prinesie miestnym samosprávam eurofondy na migračnú krízu

Z programu IROP sa pripravuje aj národný projekt za 117 miliónov pre štátne orgány, ktoré tiež poskytli pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou.

Európska komisia umožnila Slovensku využiť na riešenie migračnej krízy eurofondy na základe svojho opatrenia FAST-CARE. Z nevyužitých eurofondov z dobiehajúceho programového obdobia na to Slovensko využije celkovo 315 miliónov eur.

„Dopady migračnej krízy sa dotkli nielen veľkých sídel, ale aj malých obcí. Dopady utečeneckej krízy na samosprávy nemajú uchopiteľnú formu, ale pracovali, od poskytovania strechy nad hlavou až po zabezpečovanie školských aktivít. Túto pomoc vnímame pozitívne, ale je len náplasťou na výpadok výdavkov obcí v súčasnosti, ktoré spôsobila samozrejme aj utečenecká kríza. Vo vzťahu k tomu, že sa to bude rozdeľovať na veľký počet prijímateľov bude potrebná avizovaná najjednoduchšia implementácia“, povedal Branislav Zacharides počas zasadnutia Monitorovacieho výboru IROP.

Okrem toho sa Monitorovací výbor IROP venoval implementácii a plánovaným aktivitám Slovak Investment Holding, a.s., t.j. implementovaniu eurofondov nenávratným spôsobom, úverom s fixnou úrokovou sadzbou 1,5%, pričom dlh sa príjemcovi nezapočítava do úverového stropu samospráv a financuje náklady do výšky 100%. V IROP-e podľa stavu pripravenosti projektov v území  bolo identifikované projekty nekomerčných aktivít - cesty I. a II: triedy, mosty, materiálno-technické vybavenie škôl, atď. v objeme cca 150 mil. eur. Jedná sa o projekty VÚC a miest.

V závere boli členovia a pozorovatelia Monitorovacieho výboru IROP oboznámení sa súčasným stavom implementácie IROP. V IROP sa v súčasnosti nachádza kontrahovanie zdrojov na úrovni 108%. Čo sa týka projektov, 1783 projektov je neukončených z celkového počtu a 1219 projektov má čerpanie pod 50%. 

RO pre IROP vyzýva prijímateľov k predkladaniu Žiadosti o platbu.

 

Zdroj + foto: ZMOS / MIRRI SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.