Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Samosprávy môžu sankcionovať nesprávne parkovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 1. mája 2021 – Mestá a obce môžu od 1. mája 2021  sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor. 

 • Príjem z pokuty bude patriť obci.
 • Aktuálna novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke rozširuje právomoc obcí kontrolovať porušenie týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.
 • Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur.
 • Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí,  že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur.
  Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím (ako aj na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred a za nimi) sankcia 198 eur, z nej dve tretiny sú 132 eur.
 • Pokuty za nesprávne zastavenie a státie v blokovom konaní (čo je max. 50 eur, resp. max. 150 eur za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím) a v riadnom konaní (čo je max. 100 eur, resp. 60 až 300 eur a zákaz činnosti do 2 r. za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím) ani možnosť použiť "papuču" sa v tejto súvislosti nemenili. (Obecná polícia môže prejednať priestupok vodiča iba v blokovom konaní, v riadnom konaní je to iba v právomoci Policajného zboru.)

Čo môžu robiť mestá a obce

 • zadokumentovať porušenia povinnosti držiteľa vozidla technickými prostriedkami (zákaz zastavenia a státia),
 • vydať rozkaz o pokute,
 • prijať a vybaviť prípadné podanie odporu,
 • rozhodovať v konaní o správnom delikte po podaní odporu.

Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu proti rozkazu bude viesť príslušný orgán Policajného zboru.

Dôvody zmeny

Obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať rozhodnutia vo veci správnych deliktov držiteľa vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť). Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla (aj pomocou tzv. papúč) je časovo, personálne a finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku. Policajný zbor však nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých deliktov v statickej doprave.

Na druhej strane značné množstvo predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov. Stanovili pravidlá a realizovali príslušné dopravné značenie, avšak dosiaľ nemali kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti. 

Poslanecký návrh novely zákona o cestnej premávke schválila Národná rada Slovenskej republiky v marci 2021, k uvedenému zákonu Združenie miest a obcí v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo niekoľko pripomienok. 

Zdroj: MINV 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.