Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rozšírenie zoznamu oprávnených obcí v rámci výzvy na dobudovanie inžinierskych sietí v obciach

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v snahe zlepšiť dostupnosť výzvy pre väčší počet miest a obcí po komunikácii s rezortom životného prostredia pristúpilo k rozšíreniu zoznamu oprávnených žiadateľov, ako aj k zjednodušeniu podmienok výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 zameranej na dobudovanie inžinierskych sietí v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Okrem rozšírenia zoznamu oprávnených žiadateľov je výraznou zmenou 0% spolufinancovanie zo strany obcí a miest. Ďalšia zmena, ktorú MV SR vo výzve upravilo, je zmena pomeru oprávnenosti výdavkov do oblasti mimo MRK. Pôvodne mohli obce a mestá realizovať svoje projekty pri dodržaní podmienky, že 50% výdavkov investovaných v súvislosti s osídlením MRK mohla obec investovať do lokality mimo MRK. Zmenou výzvy je pomer upravený 1:1.

Ďalšou výraznou zmenou je zrušenie horného stropu celkových oprávnených výdavkov (COV) pre obce s 1000 a viac obyvateľmi z MRK.

Výzva je naďalej vyhlásená a je určená pre obce a mestá, s cieľom pomôcť vyriešiť mnohé problémy v oblasti životných podmienok MRK prostredníctvom implementácie projektov zameraných na zabezpečenie odvádzania/čistenia odpadových vôd a zabezpečenie prístupu k pitnej vode v obciach s prítomnosťou MRK.

Oprávnenými výdavkami na výzvu sú výdavky na podporu budovania verejných kanalizácií a /alebo budovanie čistiarní odpadových vôd, výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov a potrubných rozvodov pitnej vody za podmienky súbežnej výstavby s verejnou kanalizáciou a iné.

Bližšie informácie k výzve môžete získať aj na telefónnych číslach 02/509 45 117, 112, prípadne využiť e-mailovú adresu metodika.imrk@minv.sk.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.