Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rokovanie zastupiteľstiev v aktuálnom období

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s organizovaním rokovaní obecných a mestských zastupiteľstiev v tomto období dáva do pozornosti nasledovné.

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

Zároveň Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí (15.03.2020 v nedeľu) schválila ďalšie dôležité opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom prijatých opatrení je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam v súvislosti s ochorením COVID-19 na rokovaní OZ.

Preto prosím dodržiavajte a rešpektujte všetky opatrenia Vlády SR a rokovania OZ presuňte resp. odložte na neskorší termín pokiaľ sa situácia neupokojí a zvážte nevyhnutnosť rokovania OZ.

V zmysle  § 12 ods. 7  zákona o obecnom zriadení:

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutná fyzická prítomnosť.

Zároveň nie je možné ani vylúčenie verejnosti nakoľko v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 8 je rokovanie OZ zásadne verejné a neverejné je len vtedy, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

Pokiaľ teda predmetom rokovania nie sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, rokovanie OZ musí byť verejné.

Vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva sa totiž zakazuje organizovať hromadné podujatia všetkým právnickým osobám, teda aj obciam.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.