Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rodinné podniky sú súčasťou viac ako polovice samospráv

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska zrealizovalo reprezentatívny prieskum, z ktorého vyplýva, že vo viac ako polovici samospráv pôsobia rodinné podniky.

Rodinné podniky tvoria miestnu ekonomiku   
Súčasná situácia poukázala na zraniteľnosť podnikov v mnohých oblastiach podnikania a zároveň odkryla jej negatívny vplyv na miestne ekonomiky a samosprávu. Dôraz a pozornosť je preto potrebné venovať aj tzv. rodinným podnikom a firmám, ktoré predstavujú veľkú časť ekonomického potenciálu a sú dôležitým aktívnym prvkom miestnej ekonomiky, ale aj miestneho kultúrneho a spoločenského života, pretože sú súčasťou obce alebo jej širšieho zázemia. Súčasnú situáciu je potrebné považovať za príležitosť spolupráce medzi miestnou územnou samosprávou a lokálnymi podnikmi, ktoré vzájomnou spoluprácou môžu naštartovať a podporiť lokálnu produkciu a odbyt a na strane druhej podporiť domácu spotrebu u miestneho obyvateľstva (konajte verne, nakupujte lokálne).

Cieľom prieskumu bola kvantifikácia postojov štatutárnych predstaviteľov miest a obcí k pozícii rodinných podnikov v komunále, a teda získanie informácií o tom, ako samosprávy vnímajú rodinné podniky, do akej miery sú prínosom pre miestnu produkciu aj lokálnu zamestnanosť a aké vzťahy prevládajú medzi samosprávami a týmto typom podnikateľských subjektov.  

Rodinné podniky sú samozrejmosť 
Primátori a starostovia, ktorí boli zaradení do reprezentatívneho prieskumu okrem iného odpovedali na otázku: „Viete o existencii rodinných podnikov podľa uvedenej definície vo vašom meste/vaše obci?“ Celkovo 53,9 % z nich odpovedalo, že v ich samospráve majú vedomosť o pôsobení minimálne jedného rodinného podniku. V prípade 35,4 % respondentov bola odpoveď zamietavá, s tým, že v ich samospráve takýto typ podniku nefunguje. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 10,7 % opýtaných.

Rebríček rodinných podnikov 
Združenie miest a obcí Slovenska zaujímalo aj to, v akej oblasti podnikajú rodinné podniky. Najväčšie zastúpenie rodinných podnikov, a to 56,1 % je v poľnohospodárskej produkcii. V maloobchode je ich 40,6 %, remeselnícke služby (inštalatér, kominár a pod.) majú zastúpenie na úrovni 36,5 %. V priemyselnej výrobe je to na úrovni 19,9 % a v produkcii lokálnych potravín dosahuje úroveň rodinných typov podnikov 19,6 %. V oblasti dopravy a špedície pôsobia podľa primátorov a starostov na úrovni 18,1 %. V otvorenej otázke vyjadrili samosprávy ochotu podporiť rodinné podniky pôsobiace v oblasti remeselnej a poľnohospodárskej produkcie aj zo svojho rozpočtu. Okrem toho aj napríklad poskytnutím bezplatného prenájmu priestorov, úľovou na miestnych daniach a bezplatným zapájaním rodinných podnikov do kultúrneho a spoločného života obce (bezplatné stánky počas podujatí  v obci, zber a odvoz odpadu, priestor na reklamu). 

Prínos rodinných podnikov pre komunál 
Respondenti v prieskume tiež odpovedali na otázku: „Čo poskytuje rodinný podnik pôsobiaci v samospráve obyvateľom?“ Podľa 72,3 % primátorov a starostov je to zamestnávanie obyvateľov. Ďalších 41 % vidí prínos v spolupráci, vo finančnej alebo organizačnej podpore kultúrneho života v samospráve. Poskytovanie lokálnych produktov vníma ako pozitívum 36,9 % štatutárov samospráv. Finančnú alebo organizačnú pomoc pri organizovaní športových aktivít vníma ako prínos rodinných podnikov 28,8 % respondentov. V podpore miestnej ekonomiky vidí ich pozitívnu stránku 25,5 % komunálnych lídrov. V otvorenej otázke sa samosprávy netajili názorom, že rodinné podniky by mali mať výhodu vo verejných obstarávaniach realizovaných samosprávami.          

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v čase od 10. septembra 2021 do 23. októbra 2021 na reprezentatívnej vzorke 505 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Michal Kaliňák

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.