Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Registrácia zariadení predprimárneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rezort školstva aktuálne finalizuje registrovanie škôl, ktoré majú záujem o zaradenie do siete škôl. Možnosť prihlásiť sa majú aj nesieťové materské školy, ktoré chcú pôsobiť ako sieťové, a to prostredníctvom formulára zverejneného na stránke ministerstva.

Register zariadení predprimárneho vzdelávania vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“).

Štatutár zriaďovateľa, ktorý bude zapisovať do registra zariadenie predprimárneho vzdelávania, postupuje nasledovne:

 • Vypíše žiadosť o zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania, ktorá je zverejnená nižšie. Žiadosť zašle ministerstvu zvoleným spôsobom (spôsoby zasielania sú uvedené nižšie).
 • Zašle ministerstvu zvoleným spôsobom originál alebo overenú kópiu rozhodnutia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov zariadenia predprimárneho vzdelávania do prevádzky.
 • Zašle ministerstvu zvoleným spôsobom program povinného predprimárneho vzdelávania, ktorý je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.
 • Zašle ministerstvu zvoleným spôsobom originál alebo overenú kópiu dokladov, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy.

Spôsoby zasielania požadovaných dokumentov:

 • prostredníctvom eschránky,
 • poštou,
 • doručenie osobne do podateľne.

Termíny zasielania žiadostí:

 • odporúčame zaslať žiadosť o zápis do registra zariadení predprimárneho vzdelávania najneskôr do 15.8.2021, ak príslušné zariadenie začína poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie od 01. 09. 2021,
 • v ďalších školských rokoch odporúčame zaslať žiadosť najneskôr do 30. júna kalendárneho roku, aby príslušné zariadenie začalo poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie od 01. 09. 2022 a od 01. 09. 2023.

Písomné oznámenie o zápise do registra zariadení predprimárneho vzdelávania:

 • do 10 dní od doručenia požadovaných dokladov vydá ministerstvo písomné oznámenie o splnení/nesplnení kritérií na zaradenie do registra zariadení predprimárneho vzdelávania, prípadne v tejto lehote žiadateľa vyzve na doplnenie chýbajúcich údajov alebo predloženie chýbajúcich dokladov s určením termínu doplnenia alebo doručenia,
 • v písomnom oznámení ministerstvo uvedie, či žiadajúci subjekt je zapísaný do registra zariadení predprimárneho vzdelávania alebo nie je.

Žiadosť o zápis do registra zariadení PV

Najčastejšie kladené otázky

Zdroj: minedu.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.