Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Refundácia nákladov pre mestá a obce v súvislosti s COVID-19

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska.

Vláda v stredu 9. februára schválila Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky - nové znenie.

Opodstatnenosť, oprávnenosť, správnosť a primeranosť predložených žiadostí miestnych samospráv o poskytnutie finančnej náhrady, boli posúdené a verifikované na zasadnutiach verifikačných komisií, v zmysle ustanovení § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, § 2 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra SR  č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Na Slovensku je celkovo 2 927 subjektov miestnej samosprávy:

  • z nich je 17 mestských častí Bratislavy,
  • 22 mestských častí Košíc,
  • 141 miest a
  • 2747 obcí.

Po 1. kole verifikácie bolo vyplatených 13 mestských častí Bratislavy, 20 mestských častí Košíc, 130 miest a 1244 obcí v súhrnnej výške 7 858 210,07 eur v zmysle uznesenia vlády SR č. 730 z 19. novembra 2020.

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR špecifikovala oprávnené výdavky miestnej samosprávy na záchranné práce počas mimoriadnej situácie – 5 skupín výdavkov, 29 oprávnených výdavkových položiek pre 8 cieľových skupín osôb.

V júni 2021 bolo okresným úradom poslané usmernenie k verifikácii priebežných výdavkov na záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 od 12. marca 2020 do 31. mája 2021.

Mestá a obce mohli požiadať okresné úrady o refundáciu nákladov do 31. júla 2021. V prípade, že to do tohto termínu nestihli, predpokladalo sa, že budú zaradené do ďalšej priebežnej úhrady výdavkov na záchranné práce počas trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie. Do novembra 2021 posielali okresné úrady verifikovaný materiál na SKR MV SR, kde potom prebiehala kontrola predložených žiadostí.

Po spracovaní veľkého množstva dokumentov a štatistických údajov sa zistilo, že z celkového počtu 2 927 subjektov miestnej samosprávy v SR o refundáciu nákladov požiadalo len:

  • 8 mestských častí Bratislavy,
  • 21 mestských častí Košíc,
  • 62 miest a
  • 287 obcí v rámci územnej pôsobnosti 55 okresných úradov v súhrnnej výške 3 794 906,89 eur.

 

Celkovo finančné prostriedky na záchranné práce počas ohrozenia verejného zdravia II. stupňa v územnej pôsobnosti 55 okresných úradov predstavujú sumu 2 498 340,26 eur.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.