Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Programovanie fondov EÚ v regiónoch: skúsenosti mimovládnych neziskových organizácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

V pondelok, 8. februára 2021 sme sa spojili so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií (MNO) v regionálnych Radách partnerstva za účelom výmeny informácií o príprave Integrovaných územných stratégií (IÚS) v krajoch. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia MNO z každého kraja. Rozprávali sme sa o doterajšom priebehu prípravy IÚS, hlavne z pohľadu zapojenia MNO.

V programovom období 2021 – 2027 budú môcť kraje, obce a mestá čerpať peniaze z eurofondov na svoj rozvoj novým spôsobom. Od minulého roka regionálne samosprávy pracujú na Integrovaných územných stratégiách, ktoré majú definovať víziu a rozvojové potreby kraja a určiť priority a projekty pre nové programové obdobie fondov EÚ (2021 – 2027). Súčasťou nového spôsobu fungovania riadenia fondov EÚ na úrovni krajov sú aj Rady partnerstva, ktoré budú mať dôležitú úlohu pri rozhodovaní o podpore z fondov EÚ. Každý kraj má svoju Radu partnerstva, ktorá je tvorená z piatich komôr:

  • Komora regionálnej samosprávy,
  • Komora miestnej územnej samosprávy,
  • Komora podnikateľského, akademického sektora, školstva a občianskej spoločnosti 
  • Komora štátnej správy,
  • Komora udržateľného mestského rozvoja.

Súčasťou komôr podnikateľského, akademického sektora, školstva a občianskej spoločnosti sú aj zástupcovia mimovládnych organizácií. 

Počas spoločného online stretnutie každý zástupca MNO v Rade partnerstva za daný kraj popísal proces prípravy IÚS v kraji a či prebiehali, alebo prebiehajú participatívne procesy, ktoré sú podmienkou prípravy dokumentu. Na základe diskusie sme zistili, že kraje postupujú odlišnými spôsobmi, nachádzajú sa v rôznej fáze príprav dokumentu a inštrukcie Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), zodpovedného za manažment fondov EÚ, si interpretujú rôzne. Vo všeobecnosti však možno konštatovať že vo väčšine prípradov vykazujú procesy zásadné nedostatky v oblasti zapájania zainteresovaných aktérov a komunikácie, či metodiky a postupov práce pri zbere a výbere projektových zámerov.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom projektu Partnerstvo preto pripraví odporúčania pre regionálne samosprávy ako aj pre MIRRI, ako zlepšiť prácu s partnermi a proces prípravy IÚS.

So zástupcami MNO v Radách partnerstva ostávame v kontakte a budeme s nimi komunikovať aj naďalej, nakoľko väčšina prípravy IÚS bude prebiehať v roku 2021. V ďalších mesiacoch sa sústredíme na kvalitnejšie prepájanie aktívnych organizácií v regiónoch a podporu pri ich koordinácii a komunikácii.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.