Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Príprava novej metodiky k adaptívnemu manažmentu a obnove odvodňovacích kanálov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej repu Zdroj: MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci s rezortným štátnym podnikom Hydromeliorácie prerokovalo uplynulý týždeň so zástupcami odbornej verejnosti novú metodiku k adaptívnemu manažmentu a obnove odvodňovacích kanálov. Ide o ďalší krok rezortu na naplnenie vládneho ,,Súboru opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku“ z decembra 2022.

Nový prístup zahŕňa zohľadnenie aktuálnych potrieb využívania a manažmentu odvodňovacej siete v poľnohospodárskej krajine s dôrazom na zadržanie vody v krajine, zlepšenie jej vodného a vlahového režimu. Súčasťou je aj identifikácia nových funkcií v minulosti vybudovaných odvodňovacích kanálov o výmere 450 000 ha tak, aby mohli slúžiť potrebám podpory biodiverzity, zvýšenia poľnohospodárskej produkcie, potrebám miest a obcí pri manažmente povodňových rizík a rizík sucha.

Aby bolo navrhované riešenie pre konkrétny úsek kanálov s novými funkciami a zásahmi prijaté, je potrebné prerokovať ich s miestnymi aktérmi, správcami súvisiacej infraštruktúry a miestnou komunitou. Výsledkom participatívneho procesu má byť zhoda na nových funkciách pôvodne odvodňovacích kanálov, návrhoch adaptačných ako aj manažmentových opatrení, aktualizáciu vodoprávneho rozhodnutia daného úseku odvodňovacieho kanála.

Preto sa na stretnutí zúčastnili zástupcovia z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC-VUPO), spoločnosti DHI Slovakia, LESY SR, š. p., Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Hydromeliorácií, š. p., Ministerstva životného prostredia SR, Slovenského hydrometeorologického ústavu, odborní pracovníci MPRV SR, zástupcovia občianskych združení a organizácií v oblasti ochrany prírody. Záštitu nad stretnutí prevzal štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč. Návrh metodiky je dostupný na webstránke štátneho podniku Hydromeliorácie.

Nová metodika bola spracovaná v rámci úlohy odbornej pomoci zo strany NPPC-VÚPOP v spolupráci s DHI Slovakia. Účastníci stretnutia privítali aj informáciu o zámere MPRV SR novelizovať zákon č.188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy v časti, kde sa upraví limit pre najmenšie prípustné množstvo obsahu organického materiálu v dnových sedimentoch, čím by sa umožnilo ich využitie pre zveľaďovanie pôdy.

Na Slovensku bola v minulosti vybudovaná rozsiahla odvodňovacia sieť na výmere zhruba 450 000 ha za účelom rozšírenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Súčasne bola vybudovaná aj sieť závlahovej infraštruktúry. V dnešnej dobe klimatickej zmeny je primárnou úlohou udržať a zabezpečiť vodu v krajine pre obyvateľov, poľnohospodárstvo, lesy, priemyselnú výrobu, pre ekosystémy krajiny. Hydromeliorácie, š. p. v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR, je správca hydromelioračnej infraštruktúry - závlah aj odvodnenia.

Pri závlahách je záujmom štátu a poľnohospodárov zvyšovanie výmery zavlažovanej plochy. Odvodňovacia sústava potrebuje adaptáciu a úpravy, ktoré začnú dažďové a vnútorné vody v krajine zadržiavať a zdržiavať, teda reguláciou zvyšovať objem a zásoby podzemných a povrchových vôd. Súčasne je možné rozšíriť doterajšiu základnú funkciu týchto odvodňovacích kanálov o nové funkcie: ekologické, komunálne, produkčné (akvakultúra, biomasa), rekreačné, či bezpečnostné.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.