Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Priebežná bilancia štátneho rozpočtu k 30.11.2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1 151,9 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 133,2 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 18,7 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra 2021 schodok vo výške 5 217,8 mil. eur.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 359,9 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 755,8 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 452,3 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 90,9 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 59,8 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 14,4 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,1 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 25,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 9,9 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 285,6 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 55,4 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 22,2 mil. eur. Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 20,0 mil. eur a iných nedaňových príjmov o 4,6 mil. eur. Uvedené kompenzovalo medziročný pokles kapitálových príjmov o 1,6 mil. eur, úrokov o 0,4 mil. eur a príjmov z prenájmu majetku o 0,4 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 113,3 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 192,0 mil. eur, s čím súvisí aj medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 58,1 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 61,8 mil. eur. Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 219,9 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1 654,7 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť
2020
Skutočnosť
k
30.11.2020
Schválený
rozpočet
2021
Skutočnosť
k
30.11.2021
% plnenia ŠR
v roku 2020
% plnenia ŠR
v roku 2021
Index
2021 / 2020
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 750 635 13 309 637 15 806 153 14 461 582 84,5% 91,5% 108,7%
Daňové príjmy 11 872 170 10 732 957 11 798 851 12 092 894 90,4% 102,5% 112,7%
EÚ príjmy 2 551 329 1 667 685 2 782 531 1 382 144 65,4% 49,7% 82,9%
Dividendy 428 475 175 175 423 965 230 557 40,9% 54,4% 131,6%
      z toho:  štátny rozpočet 428 465 175 165 423 965 230 557 40,9% 54,4% 131,6%
                  MH Manažment, a. s. 10 10 0 0 100,0% –– ––
Ostatné príjmy 898 661 733 820 800 806 755 987 81,7% 94,4% 103,0%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 509 055 18 546 167 27 603 807 19 679 388 78,9% 71,3% 106,1%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 796 973 723 957 1 112 350 610 686 90,8% 54,9% 84,4%
EÚ výdavky 2 326 973 1 773 374 2 782 531 1 581 411 76,2% 56,8% 89,2%
Spolufinancovanie 385 660 335 680 679 721 277 539 87,0% 40,8% 82,7%
Odvod do rozpočtu EÚ 877 392 788 631 1 038 917 850 410 89,9% 81,9% 107,8%
Transfer Sociálnej poisťovni  969 865 969 865 839 198 750 000 100,0% 89,4% 77,3%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 152 192 13 954 660 21 151 090 15 609 342 76,9% 73,8% 111,9%
Schodok štátneho rozpočtu -7 758 420 -5 236 530 -11 797 654 -5 217 806 67,5% 44,2% 99,6%

Ministerstvo financií SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.