Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Prezidentské voľby: parlamentné politické strany a petičné výbory môžu delegovať členov do volebných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Pre prezidentské voľby bude fungovať 5 938 okrskových volebných komisií a 49 okresných volebných komisií. Politické strany a koalícia zastúpené v Národnej rade SR a petičné výbory, ktoré predložili návrhy na kandidáta na prezidenta, majú právo delegovať jedného člena a jedného náhradníka do každej okrskovej a okresnej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov je potrebné doručiť do 19. februára 2024 starostovi obce, primátorovi mesta alebo starostovi mestskej časti, v prípade okresných volebných komisií prednostovi okresného úradu. Prvé kolo volieb sa uskutoční 23. marca a prípadné druhé kolo 6. apríla 2024.

Parlamentné politické subjekty a petičné výbory kandidátov prostredníctvom delegovaných zástupcov vo volebných komisiách vykonávajú kontrolu nad volebným procesom. Okrskové volebné komisie zabezpečujú správny priebeh hlasovania vo volebných miestnostiach a sčítavanie hlasov. Okresné volebné komisie sa utvárajú v mestách, kde má sídlo okresný úrad. Ich úlohou je dohliadať na pripravenosť okrskových komisií a na spracovanie výsledkov hlasovania.

Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia do 29. februára, zvolajú ich starostovia/primátori a prednostovia. Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

Okrsková aj okresná volebná komisia musí mať najmenej 5 členov, v prípade, že sa jej počet členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta, primátor, respektíve prednosta.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej bude pôsobiť. Pri výkone funkcie sú členovia povinní zachovávať nestrannosť, je neprípustné, aby svojím správaním alebo odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidátov. Takisto nemôžu vstupovať s voličom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov.

Člen okresnej a okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu 69 eur za deň konania volieb, predseda komisie 89,70 eura a zapisovateľ 86,25 eura. Výška odmeny v prípade druhého kola volieb bude stanovená po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za štvrtý štvrťrok 2023.

Volebnou komisiou najvyššieho stupňa je Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, má 14 členov a utvára sa vždy po parlamentných voľbách na obdobie do ďalších volieb do NR SR. Jej úlohou je kontrola financovania politických strán aj volebnej kampane, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb.

Informácie o delegovaní do volebných komisií vrátane vzoru oznámenia sú dostupné na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?p24-info2


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.