Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Prerokovali nastavenie modulov splatností faktúr za energie i možnosti nastavení splátkových kalendárov pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V priestoroch Kancelárie ZMOS sa 24. februára 2023 uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov ZMOS, Slovenského plynárenského a naftového zväzu, SPP a VSE.

Predmetom stretnutia bolo:

1. Prerokovanie nastavení modulov splatností faktúr za energie, možnosti nastavení splátkových kalendárov pre samosprávy a i.

Odporúčania: 

1. Na základe konkrétneho daňového dokladu musí zástupca obce kontaktovať pracovníka dodávateľskej spoločnosti. Treba ho oboznámiť s finančnými limitmi, ktoré obci dovolia platby realizovať. V rámci oboznámenia sa so situáciou samosprávy, zástupcovia dodávateľov navrhnú dohodu o splátkach. Každá obec má v spodnej časti faktúry e-mailový kontakt, na ktorý sa môže obrátiť s svojou požiadavkou.  

2. Doteraz formy splátkových kalendárov využíva minimum obcí. Ich počet sa ráta na desiatky.

3. Z hľadiska platenia pokút a penálov – záleží od podmienok a nastavení v platnej zmluve. V takýchto prípadoch je taktiež potrebné kontaktovať dodávateľa a zaslať žiadosť o odpustenie penálov. Generálny pardon nie je možné vyjednať. I v tomto prípade dodávateľ volí individuálny prístup na základe posúdenia okolností.

4. Zálohové platby – odberateľ môže požiadať o zníženie záloh, ak sú nadhodnotené, avšak pri maloodberoch to nie je odporúčané.

5. Zazmluvnená fixná cena energií – je platná až do skončenia platnosti zmluvy.  

6. Novo nastavená kompenzačná schéma obsahuje automatické generovanie spotreby. Predtým bolo problémom správne vypočítať spotrebu. Sú možnosti kumulatívnych quartálynch kompenzácií. Online školenie so zástupcom ministerstva hospodárstva sa uskutoční v utorok 28.2.2023 o 14.00 hod.

Téma: školenie v oblasti energetiky pre starostov a nimi poverených pracovníkov z dôvodu správneho postupu pri uplatňovaní kompenzačných nárokov.

2. Verejné obstarávanie energií

Vzhľadom na fakt, že elektrickú energiu a zemný plyn považujeme za kľúčové až kritické komodity, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie činnosti samospráv je ich bezchybné a kvalitné obstaranie dôležitým momentom.

Dovoľujeme si Vám predložiť vzory, ktoré Vám budú nápomocné pri príprave verejnej súťaže. Vzorové dokumenty sú poskytnuté na základe Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Združením miest a obcí Slovenska a Slovenským naftovým a plynárenským zväzom.

Odporúčania pre nákup energií pre verejných obstarávateľov TU.

Verejné obstarávanie – zemný plyn fixná cena

a) Opis predmetu zákazky TU.
b) Kritériá na vyhodnotenie ponúk TU.
c) Návrh na plnenie kritérií TU.
d) Spôsob určenia ceny TU.
e) Vzor zmluvy TU, TU, TU.

f) Údaje o odberných miestach – v súťaži je nevyhnutné poskytnúť všetky údaje v priloženom XLS súbore TU,  bez nich nie je možné stanoviť ponuku.

Verejné obstarávanie – el. energia

a) Opis predmetu zákazky TU.
b) Kritériá na vyhodnotenie ponúk TU.
c) Návrh na plnenie kritérií TU.
d) Spôsob určenia ceny TU.
e) Vzor zmluvy TU.

f) Údaje o odberných miestach – v súťaži je nevyhnutné poskytnúť všetky údaje v priloženom XLS súbore TU, bez nich nie je možné stanoviť ponuku.

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.