Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Predĺžený rodičovský príspevok na deti neprijaté do materských škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V školskom roku 2024/2025 majú právo na prijatie do spádových materských škôl tie deti, ktoré do konca augusta 2024 dovŕšia vek 3 roky. Ak tieto deti odmietnu prijať v rámci riadneho zápisu do spádovej materskej škôlky, môžu ich rodičia požiadať o predĺžený rodičovský príspevok.

Príspevok sa poskytuje vždy na jeden školský rok, teda od 1. septembra do 31. augusta. Ak rodič napríklad v mesiaci máj 2024 požiada o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy a v priebehu mesiaca jún 2024 dostane negatívne rozhodnutie, môže si požiadať o predĺžený rodičovský príspevok. Nárok naň mu vzniká od 1. septembra 2024. Žiadosť o rodičovský príspevok môže rodič podať kedykoľvek počas školského roka, spätne sa môže vyplatiť za maximálne 6 mesiacov. Rozhodnutie o neprijatí do spádovej materskej školy nesmie byť staršie ako 12 mesiacov.

Rodič má nárok na rodičovský príspevok v rovnakej výške, v akej ho poberal do troch rokov veku dieťaťa. Jeho minimálna výška predstavuje 345,20 eura, ak rodič nepoberal materské. V prípade, že sa mu vyplácalo materské, výška rodičovského príspevku je 473,30 eura. 

Ak sa rodičovi poskytuje predĺžený rodičovský príspevok  na základe rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na školský rok 2023/2024 a zároveň sa mu nepodarí dieťa umiestniť do spádovej materskej školy ani v školskom roku 2024/2025, je povinný preukázať toto rozhodnutie do konca augusta 2024. Nemusí však už podávať novú žiadosť. Ak sa preukáže rozhodnutím o neprijatí dieťaťa, kontinuálne pokračuje v poberaní predĺženého rodičovského príspevku,

Rodičovi vzniká nárok na rodičovský príspevok po splnení vyššie uvedených podmienok aj vtedy, ak pracuje a dieťa umiestni v súkromnej materskej škole. Výkon zárobkovej činnosti a výška príjmu rodiča nijako neovplyvňuje poskytovanie rodičovského príspevku.

Výnimkou, kedy nie je možné poberať rodičovský príspevok na dieťa, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali do spádovej materskej školy je, ak sa rodič stará o ďalšie dieťa vo veku do 3 rokov, na ktoré je poskytovaný rodičovský príspevok. V tomto prípade nárok na rodičovský príspevok vzniká len raz, teda ho môže poberať len na jedno z detí.

V prípade, že sa rodičovi podarí umiestniť dieťa do inej materskej školy, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, je povinný oznámiť to do 8 kalendárnych dní na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na rodičovský príspevok mu následne zaniká.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.