Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pred astronomickými cenami potrebujeme ochrániť nájomcov v komunálnych bytoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo zásadnú pripomienku v súvislosti s novelou zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Požiadavkou ZMOS je vytvorenie ochrany pred astronomickým nárastom cien energií pre nájomcov v mestských a obecných nájomných bytoch.

Regulované ceny pre ďalšiu skupinu 
V zákone o regulácii v sieťových odvetviach je zadefinovaná skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou. Na túto skupinu vlastníkov bytov, domácností, sa vzťahujú ceny regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

V dôvodovej správe sa uvádza, že ide o odberateľov, ktorí odoberajú plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v spoločnom tepelnom zdroji bytového domu a sú zákonne zastúpení správcom bytového domu alebo spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ide o odberateľov plynu, ktorí plyn využívajú ako palivo v domových kotolniach bytových domov na účely zásobovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, nie na podnikateľské účely. 
Problém vidíme v pomerne širokej skupine ľudí žijúcich v nájomných bytoch miest a obcí. Napriek tomu, že ide o preukázateľne zraniteľného odberateľa, nájomníci obecných nájomných bytov, resp. domácnosti, nie sú rovnoprávne chránení cenovou reguláciou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vzhľadom na  vysoké a neustále narastajúce ceny za dodávky energií  sú nájomníci  týchto nájomných bytov  v nerovnoprávnom postavení z pohľadu neúmerného nárastu cien za energie a služby spojené s bývaním. 
    
Požadujeme adresnú pomoc 
Práve preto sa ukazuje ako mimoriadne dôležité, aby aj nájomné byty miest a obcí boli zaradené medzi regulované subjekty. 

Pre zamedzenie dôsledkov uvedeného nepriaznivého stavu narastaniu nepriaznivých finančných problémov domácnosti, ktorým samospráva poskytuje sociálne bývanie a účelnosti poskytnutia sociálneho nájomného bývania samosprávou určeného pre bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa uvedených zákonov je potrebné naliehavo zákonom určiť ďalšieho zraniteľného odberateľa, a to skupinu koncových odberateľov plynu, ktorými sú obce ako prevádzkovatelia sociálneho nájomného bývania. V opačnom prípade si nízkopríjmové domácnosti obývajúce komunálne nájomné byty nebudú môcť dovoliť uhradiť vysoké cieny energií, stanú sa neplatičmi, samosprávam tak zostanú prázdne byty a v mestách a obciach sa tak budú môcť už iba počítať výšky dlhov. Nechceme aby takáto situácia, ktorá je ohrozením ľudí aj samospráv nastala. Jediná možnosť, ako jej predísť je rozšíriť okruh regulovaných subjektov o mestské a obecné nájomné byty. 

Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti pripomína, že úlohou štátu v rámci sociálnej politiky je vytvárať legislatívne a ekonomické podmienky pre dostupnosť bývania aj domácnostiam s nízkymi príjmami a pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľstva. Keďže časť obyvateľstva nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na kúpu bytu, ani takou výškou príjmu, ktorá by mu umožnila splácať hypotekárny úver, sú tieto domácnosti odkázané na pomoc verejného sektora. 

Do kategórie sociálneho bývania možno zahrnúť: - nájomné byty vo verejnom nájomnom bytovom sektore vrátane malometrážnych bytov určených ako prvé bývanie pre mladé rodiny s tým, že nárok na takéto bývanie budú mať len domácnosti do stanovenej výšky príjmov, - byty a iné formy bývania pre domácnosti s nízkymi príjmami a skupiny so špecifickými potrebami, ako napríklad byty pre občanov v sociálnej núdzi, s ťažkým zdravotným postihnutím, osamelých rodičov starajúcich sa o maloleté deti, mnohodetné rodiny, občanov po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, občanov s problémami sociálneho začlenenia a občanov bez prístrešia, - byty nižšieho štandardu pre neplatičov nájomného a pre marginalizované skupiny obyvateľstva, - byty pre bývanie starších ľudí.

Združenie miest a obcí Slovenska ešte dodáva, že Vláda SR sa v Programovom vyhlásení zaviazala poskytovať pre obyvateľov taký sociálny program, ktorý bude garantovať udržanie a rozvoj ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv smerujúcich k dôstojnej životnej úrovni každého človeka. 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.