Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pre zriaďovateľov školských jedální: Zmena na pozícii vedúcej jedálne (ako správne prebrať a odovzdať zariadenie školského stravovania)

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Pre zriaďovateľov zariadení školského stravovania (školské jedálne) dávame do pozornosti ako pomôcku pre bežnú prax, informácie týkajúce sa preberania a odovzdávania agendy vedúcej školskej jedálne.

Chyby pri preberaní zariadenia školského stravovania môžu mať podstatný vplyv na prácu novej vedúcej zariadenia školského stravovania po celý jej čas pôsobenia vo funkcii. V článku sme sa snažili zmapovať postup, ktorý by Vám mal zjednodušiť preberanie a odovzdávanie zariadenia školského stravovania.

Prečo je správne prebratie zariadenia školského stravovania veľmi dôležité

Na dôslednom prevzatí a odovzdaní zariadenia školského stravovania má záujem nielen preberajúca, ale aj odovzdávajúca vedúca školskej jedálne. Odovzdávajúca vedúca sa musí pripraviť na odovzdanie (sklad, inventár, dokumentácia zariadenia školského stravovania atď..) a preberajúca vedúca by mala mať základné vedomosti o zariadení školského stravovania, aby prebratie prebehlo plynulo.
V tejto príručke nájdete popis a chronologické postupy, ktoré je potrebné dodržať. Zoznam začíname podľa dôležitosti preberaných vecí hlavne z časového hľadiska.

Dôležité zásady

Preberanie a odovzdávanie zariadenia školského stravovania prebieha fyzicky, ale má aj písomnú formu.

V zázname (protokole) o prevzatí a odovzdaní zariadenia školského stravovania podpisujeme každú stranu.

Do záznamu ( protokolu ) o prevzatí a odovzdaní zariadenia školského stravovania zapisujeme aj to, čo nebolo odovzdané a z akého dôvodu.

Do záznamu (protokolu) uvádzame, či sa preberanie a odovzdávanie zariadenia školského stravovania uskutočnilo:
a/ fyzickou inventúrou,
b/ náhodnou kontrolou vybraných inventúrnych položiek,
c/ odovzdávaním inventúrneho súpisu.

Jednu kópiu (záznamu - protokolu) si uchová preberajúca vedúca, jednu odovzdávajúca vedúca, jedna kópia zostáva škole a jedna kópia je pre zriaďovateľa (ak škola nie je právny subjekt).

Odchádzajúcej vedúcej zariadenia školského stravovania odporúčame, aby si uchovala aj poslednú písomnú inventúru, ktorá bola zrealizovaná za jej pôsobenia ako vedúcej školskej jedálne, a to podpísanú nadriadenými

Odovzdávajúca vedúca zariadenia školského stravovania by si mala dohodnúť so svojim zamestnávateľom dostatok času na odovzdanie majetku, písomností a na zaučenie novej vedúcej.
 

Nižšie nájdete popis a chronologické postupy, ktoré je potrebné pre bezpečné odovzdanie a prebratie dodržať. Zoznam začíname podľa dôležitosti preberaných vecí hlavne z časového hľadiska.

Čo je nutné prevziať pred nástupom do zamestnania:

Informovať sa akými zákonmi, vyhláškami, nariadeniami a predpismi sa riadi zariadenie školského stravovania a podrobne si všetky predpisy naštudovať.

Prevziať

 • Pracovnú náplň a platový dekrét.
 • Zoznam zamestnancov a ich funkcie v zariadení školského stravovania.
 • Informovať sa, kto je hmotne zodpovedný napr. za inventár, potraviny … okrem vedúcej zariadenia školského stravovania.
 • Informovať sa o evidencii dochádzky všetkých zamestnancov. (vyžiadať si elektronický čip)


Čo je dôležité urobiť a prevziať v deň nástupu do zamestnania:

 • Zoznámiť sa s vedením a zamestnancami zariadenia školského stravovania.
 • Oboznámiť sa so zoznamom dodávateľov, ktorí dodávajú tovar do zariadenia školského stravovania a ako prebieha fakturácia. (dodaním tovaru, dekádne, alebo mesačne)
 • Urobiť si kópiu - zálohu z používaného programu v zariadení školského stravovania.
 • Urobiť si zoznam nedostatkov v zariadení školského stravovania, ktoré je potrebné v čo najkratšom čase odstrániť.
 • Dohodnúť zmenu podpisového vzoru pre prácu na bežnom účte školskej jedálne s prístupom k internetu a internetbankingu.
 • Prevziať si mobil a zistiť výšku kreditu.
 • Prebrať pečiatky zariadenia školského stravovania.
 • Prebrať kľúče od priestorov zariadenia školského stravovania. (informovať sa, kto ešte vlastní kľúče)

 

Veľkú dôslednosť je potrebné venovať:

Fyzickému preberaniu majetku zariadenia školského stravovania platnému aj ostatnému podľa poslednej písomnej inventarizácie a porovnať so skutočnosťou.

Fyzickému preberaniu potravín v sklade a porovnať so zápisom na skladových kartách resp. porovnať s inventúrnym súpisom potravín.

Ak má zariadenie školského stravovania pokladňu, prevziať finančnú hotovosť.

Zistiť stav bežného účtu. (posledný výpis z banky).

Následné prevzatie:

 • Program, v ktorom pracovala vedúca zariadenie školského stravovania.
 • Zoznam dodávateľov, zmluvy, ročné objednávky.
 • Zistiť ktoré finančné pásmo sa používa v ZŠS pre jednotlivé vekové kategórie.
 • Zistiť pracovnú dobu zamestnancov školskej jedálne.

Prevziať dokumentáciu zariadenia školského stravovania v písomnej forme:

1. Výpis listu vlastníctva (len pokiaľ je ZŠS samostatné inak to má mať v evidencií riaditeľ školy )

2. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla školy - štatistický úrad SR

3. Zriaďovaciu listina

4. Prevádzkový poriadok + rozhodnutie RÚVZ o povolení prevádzkovať zariadenie školského stravovania, určenie kapacity.

5. Zoznam zamestnancov
- ich osobné údaje,
- odborná spôsobilosť zamestnancov pracovať v ZŠS,
- preškolenie z HACCP (viac o možnostiach školení TU)
- kópie zdravotných preukazov.
- evidenciu ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov

6. Rozhodnutie riaditeľa školy o poskytovaní stravovania pre detí a žiakov pre daný školský rok.

7. Prihlášky na stravovanie detí a žiakov.

8. Platné finančné pásma - VZN samosprávy o určení výšky poplatku za stravovanie.

9. Všetky všeobecné záväzné nariadenia od zriaďovateľa+ príkazy vedenia školy.

10. Platné zákony, vyhlášky, smernice a nariadenia.

11. Plán práce zariadenia školského stravovania.

12. Evidencia štatistických údajov - Škol(MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.20xx a Škol(MŠVVŠ SR) 17-01 k 20.1.20xx.

13. Dokumentácia HACCP.

14. Dokumentácia o školení z BOZP a PO.

15. Evidenciu pracovných porád.

16. Výpočet rozpočtu a prepočet režijných nákladov.

17.  Evidenciu inventarizácie.

18. Evidenciu mesačných uzávierok.

19. Interná dokumentácia školského zariadenia.


Dôležitá rada na záver

Odporúčame vedúcim zariadení školského stravovania, aby sa zúčastňovali odborných seminárov a pracovných porád.

Kontaktujte metodičku okresného úradu odboru školstva a oznámte jej zmenu a nástup novej vedúcej zariadenia školského stravovania.

 

Zdroj: jedálne.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.