Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Povinnosť samospráv informovať verejnosť o smogovej situácii

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Uvedenú povinnosť ustanovuje zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý rieši aj nformovanie verejnosti a výstrahu obyvateľstva pri mimoriadnych situáciách. 

Podľa ustanovenia § 12 ods. 9 cit. zákona dotknutá obec a samosprávny kraj sú povinné informovať verejnosť o vzniknutej smogovej situácii bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia informácie o smogovej situácii zo systému civilnej ochrany. Obec a samosprávny kraj sú povinné zverejniť informáciu v nezmenenom znení, spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, miestnom rozhlase alebo televízii a na svojom webovom sídle.

Ak si obec alebo samosprávny kraj nesplní ustanovenú povinnosť, teda informovať bezodkladne verejnosť o vzniknutej smogovej situácii vo svojom územnom obvode, okresný úrad v sídle kraja im môže, ako osobe zodpovednej za informovanie verejnosti počas smogovej situácie, v rámci správneho konania podľa § 55 ods. 12 cit. zákona uložiť pokutu od 100 € do 1 000 €.

Informácie o kvalite ovzdušia sú zverejňované na webových sídlach Slovenského hydrometeorologického ústavu a Ministerstva životného prostredia SR:

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.