Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Povinnosť obce, ktorá má viac ako 500 obyvateľov, zabezpečiť defibrilátor

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Súčasný „voľný štýl“ v parlamente prináša rôzne nečakané, nesystematické a neprehľadné návrhy. Jedným z nich je aj novozavádzaná povinnosť obcí zabezpečiť na svojom území defibrilátory.

Poslanci v priebehu prerokovávania vládnej novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve pridali nový čl. II, ktorým sa novelizuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení“). Táto novela bola publikovaná pod č. 285/2023 Z. z.

Podľa nového § 3 ods. 5 zákona o obecnom zriadení obec, ktorá má viac ako 500 obyvateľov, je povinná zabezpečiť, aby bol na verejne prístupnom mieste v obci dostupný aspoň jeden funkčný automatický externý defibrilátor; na každých ďalších 5 000 obyvateľov obce zabezpečí, aby bol dostupný ďalší funkčný automatický externý defibrilátor.

Zároveň obec zabezpečí, aby každý automatický externý defibrilátor podľa prvej vety bol zaregistrovaný v centrálnom registri automatických externých defibrilátorov. Jeho spravovanie zabezpečí operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a taktiež zverejní na svojom webovom sídle zoznam miest, kde sa tieto defibrilátory nachádzajú [§ 3 ods. 3 písm. k) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe].

Podľa predkladateľov by sa mal na základe novej povinnosti zvýšiť počet verejne dostupných defibrilátorov zo súčasných 385 na 2088 do konca roka 2024.

Popisovaná novela nadobúda účinnosť 1.9.2023, pričom obec je povinná zabezpečiť existenciu defibrilátora (defibrilátorov) najneskôr do 31.12.2024.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.