Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Postup pri vyberaní príspevkov v školstve

Kategória: Koronavírus Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je spôsobené  šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, sa  prerušuje vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane.

Bratislava – 24. marca 2020 - Podľa tohto rozhodnutia riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

V súvislosti s prerušením vyučovania nás mestá a obce kontaktujú s požiadavkou, ako postupovať pri vyberaní príspevkov od zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti. Jediným školským zariadením, v ktorom je legislatívne upravené vyberanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov počas prerušenia vyučovania, je  materská škola. V tomto prípade v zmysle § 28 odsek 7 písm. b)  zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

Podmienky úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ďalších školách a školských zariadeniach, ako sú Základné umelecké školy, Centrá voľného času, Školské kluby detí, Školské jedálne a iné, nie sú v prípade prerušenia vyučovania legislatívne upravené. Napriek tomu sme toho názoru, že sa jedná o originálnu kompetenciu a postup samosprávy by mal byť samosprávny. Príspevok sa platí na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium, pobyt, výchovu, to znamená, že sa platí za nejakú službu, ktorá sa momentálne z objektívnych dôvodov neposkytuje a nemal by sa teda platiť ani príspevok čiastočnú úhradu nákladov, nakoľko žiadne náklady spojené s výchovou a vzdelávaním žiaka alebo dieťaťa nenastali.

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčame, aby v prípade úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ostatných školách a školských zariadeniach vo zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí bol postup analogický, ako je to pri materských školách, to znamená, že aj v týchto školách a školských zariadeniach by mal zákonný zástupca uhrádzať pomernú časť tohto príspevku.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie

Združenie miest a obcí Slovenska

Vybrané aspekty pracovnoprávnych vzťahov

Združenie miest a obcí Slovenska

Implementácia projektov a COVID-19

Združenie miest a obcí Slovenska