Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Postup pri vyberaní príspevkov v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je spôsobené  šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, sa  prerušuje vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane.

Bratislava – 24. marca 2020 - Podľa tohto rozhodnutia riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

V súvislosti s prerušením vyučovania nás mestá a obce kontaktujú s požiadavkou, ako postupovať pri vyberaní príspevkov od zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti. Jediným školským zariadením, v ktorom je legislatívne upravené vyberanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov počas prerušenia vyučovania, je  materská škola. V tomto prípade v zmysle § 28 odsek 7 písm. b)  zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

Podmienky úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ďalších školách a školských zariadeniach, ako sú Základné umelecké školy, Centrá voľného času, Školské kluby detí, Školské jedálne a iné, nie sú v prípade prerušenia vyučovania legislatívne upravené. Napriek tomu sme toho názoru, že sa jedná o originálnu kompetenciu a postup samosprávy by mal byť samosprávny. Príspevok sa platí na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium, pobyt, výchovu, to znamená, že sa platí za nejakú službu, ktorá sa momentálne z objektívnych dôvodov neposkytuje a nemal by sa teda platiť ani príspevok čiastočnú úhradu nákladov, nakoľko žiadne náklady spojené s výchovou a vzdelávaním žiaka alebo dieťaťa nenastali.

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčame, aby v prípade úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ostatných školách a školských zariadeniach vo zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí bol postup analogický, ako je to pri materských školách, to znamená, že aj v týchto školách a školských zariadeniach by mal zákonný zástupca uhrádzať pomernú časť tohto príspevku.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.