Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov

Anotácia: Opatrenie obsahuje zoznam zisťovaných údajov osobitne pre sčítanie obyvateľov a pre sčítanie domov a bytov, definíciu údaju na účel sčítania, štruktúru zisťovaných údajov, spôsob zisťovania údajov, dve formy elektronických sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov a dva typy elektronických sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov
Popis: Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) predkladá na pripomienkové konanie návrh opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a spôsobe ich zisťovania, vzory sčítacích formulárov pre sčítanie obyvateľov a vzory sčítacích formulárov pre sčítanie domov a bytov. Na vydanie opatrenia je predseda úradu splnomocnený na základe § 2 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Zákon upravuje rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „sčítanie“). V roku 2021 sa na Slovensku prvýkrát v histórii uskutoční sčítanie, ktoré bude integrovať údaje získané od obyvateľov, s údajmi poskytnutými úradu z vybraných administratívnych zdrojov údajov. Očakáva sa, že integrované sčítanie okrem zníženia administratívnej záťaže respondentov zvýši kvalitu údajov a informácií (v tradičných sčítaniach sa v súčasnosti zvyšuje miera neodpovedania na niektoré otázky) a zabezpečí efektívnosť ich využitia. Zámerom je teda maximálne využitie údajov z administratívnych zdrojov. Predmetom opatrenia je ustanovenie podrobností o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu uvedeného v prílohe k zákonu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov pre sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov pre sčítanie domov a bytov. Témy sčítania a ich členenie na zisťované premenné je v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/543 z 22. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení (Ú. v. EÚ L 78, 23.3.2017). Účelom tohto právne záväzného aktu Európskej únie je vymedziť témy sčítania a členiť ich vo všetkých členských štátoch rovnakým spôsobom v záujme zabezpečenia porovnateľnosti údajov zo sčítania uskutočneného v členských štátoch a s cieľom umožniť vypracovávanie spoľahlivých prehľadov za celú Európsku úniu. Obsahom sčítacích formulárov bude aj niekoľko premenných, ktorými sa zisťujú údaje o čisto vnútroštátnych témach na základe štatistických cieľov vymedzených osobitnými zákonmi: ide o náboženstvo (zákon č. 370/2019 Z .z .o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností), národnosť (napríklad zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov) alebo údaj o téme vyplývajúcej z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky: materinský jazyk (Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, oznámenie č. 160/1998 Z. z.). Opatrenie bude obsahovať: 1. Zoznam zisťovaných údajov (premenných) osobitne pre sčítanie obyvateľov a pre sčítanie domov a bytov. Každá téma uvedená v prílohe návrhu zákona bude mať uvedené príslušné zisťované údaje (premenné). Napríklad k téme miesto pobytu budú prislúchať premenné trvalý pobyt a súčasný pobyt. Vo výnimočných prípadoch názov premennej nemusí byť plne identický s názvom premennej na elektronickom formulári z dôvodu priblíženia sa laickej verejnosti; napr. doprava do zamestnania alebo spôsob dopravy do zamestnania. 2. Definíciu údaju (premennej) na účel sčítania; napríklad miestom narodenia sa rozumie bydlisko matky v čase narodenia dieťaťa; ak obyvateľ bydlisko matky v čase svojho narodenia nevie, uvedie sa miesto pôrodnice. 3. Štruktúru zisťovaných údajov; napríklad rodinný stav: slobodný/slobodná, ženatý/ vydatá, rozvedený/ rozvedená, vdovec/vdova. 4. Spôsob zisťovania údajov; spôsob je daný tým, či ide o zisťovanú premennú (prostredníctvom administratívnych zdrojov údajov) alebo zberanú premennú (prostredníctvom sčítacieho formuláru). 5. Dve formy elektronických sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov a dva typy elektronických sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov. Ustanovujú sa dva typy sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov s ohľadom na možnosť obyvateľa vyplniť stručnejšiu verziu formuláru, ak pri prihlásení do Elektronického informačného systému pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 prebehne jeho autentifikácia podľa opatrenia úradu vydaného na základe § 17 ods. 3 zákona a dve formy sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov. Vzhľadom na to, že dizajn sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 predpokladá plne elektronický zber údajov o domoch a bytoch a údajov o obyvateľoch, obsahom opatrenia nebudú návrhy formulárov v listinnej podobe. Opatrenie bude zahŕňať návrh obsahu elektronických sčítacích formulárov bez dizajnu (farba, členenie, zalomenie a podobne) a bez konkrétnych pravidiel na vyplnenie sčítacieho formulára a bez konkrétnych pravidiel na zobrazenie vyplnených údajov, ktorých obsah a rozsah sa ustáli až po vyhodnotení fázy pilotného sčítania.

 

Opatrenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 44/2020 Z.z.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.