Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Podporujeme zachovanie všetkých existujúcich ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v jednotlivých mestách a regiónoch Slovenska

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska vyjadrilo zásadný nesúhlas s navrhovanou Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v znení vyhlášky č. 243/2018 Z. z. a v tomto znení navrhuje materiál stiahnuť z legislatívneho procesu.

Združenie miest a obcí Slovenka (ZMOS) zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom vyhlášky a navrhuje materiál stiahnuť z legislatívneho procesu a následne ho prepracovať tak, aby bola aj naďalej obyvateľom miest a spádových obcí na celom území Slovenska zabezpečovaná dostupná zdravotná starostlivosť. 

ZMOS upozornilo predkladateľa, že v prípade, ak bude predložený návrh vyhlášky v súčasnom znení schválený, bude mať za následok rapídne zhoršenie dostupnosti ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast na mestá a obce na celom území SR. Zvlášť pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Avizovaný návrh na rušenie pohotovostných služieb koncentruje opäť činnosti do väčších miest, kam musia lekári z iných okresov dochádzať, pričom máme za to, že znižovanie dostupnosti zdravotníckych služieb pre rodiny s deťmi v našich mestách a v obciach je diskriminačné.

Navrhujeme teda, aby aktuálne znenie vyhlášky bolo prepracované, a najskôr aj so samosprávami komunikované, kde je nevyhnutné, aby bol zachovaný pevný bod pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. A tiež, aby bol pevný bod umiestnený buď na úrovni okresu, alebo v mieste prevádzkovania všeobecnej, alebo špecializovanej nemocnice tak, aby aj pre sociálne znevýhodnené kategórie obyvateľov našich regiónov bola možná a reálna dostupnosť (do 30 minút je pre mnohé kategórie obyvateľov nereálna – Revúca, Moldava nad Bodvou, kde evidujeme vysoký počet rómskych obyvateľov, a kde vypustenie pevného bodu by malo byť už v prvej fáze).

Združenie miest a obcí Slovenska od avizovaného a zverejneného návrhu Ministerstva zdravotníctva SR na zrušenie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v štrnástich okresoch podniklo a realizovalo viacero nesúhlasných krokov. 

ZMOS koordinovalo spoločný postup dotknutých miest (Sabinova, Medzilaboriec, Revúcej, Sniny,  Myjavy, Kráľovského Chlmca, Dubnica nad Váhom, Šaľa, Partizánske, Námestovo, Piešťany, Senica a ďalších ) vo väzbe na ambulantné pohotovosti pre deti, ktoré boli avizované, že budú rušené v 14 mestách / okresoch a od prvého zverejnenia návrhu presadzovalo zachovanie pohotovostných ambulancii pre deti, a tým zabezpečenie kvalitných služieb pre občanov v mestách a spádových obciach na celom území SR.

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2023, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v znení vyhlášky č. 243/2018 Z. z. bol vypracovaný, ako iniciatívny materiál na základe podnetu hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, krajských odborníkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast a Výboru Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti. Primárnym dôvodom je nevyhnutná efektívna alokácia obmedzených kapacít (primárnych pediatrov) vyplývajúca zo súčasnej nepriaznivej a prehlbujúcej sa demografickej krízy primárnych pediatrov.

Hlavným účelom je udržať dostupnosť ambulantnej pohotovostnej služby so súčasnými poddimenzovanými personálnymi kapacitami a zabezpečiť nadväznosť a časovú efektivitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Ide o koncentráciu obmedzených kapacít primárnych pediatrov do funkčných celkov s minimálnym dopadom na miestnu dostupnosť pacientov.

Navrhovaná riadená konsolidácia je efektívnou alternatívou k samovoľnému zániku bodov ambulantnej pohotovostnej služby v regiónoch z dôvodu nedostatku ambulantných pediatrov. Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť vyhlášky od 1. augusta 2023.

Jozef Božik, predseda Združenia miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.