Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Podpora znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Nový nástroj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu má pomôcť znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie získať kvalitné odborné poradenstvo a uplatniť sa na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

Cieľom národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu je prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti znevýhodnených a mladých ľudí bez práce, k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a k zlepšeniu ich zručností pre riadenie vlastnej kariéry.

Na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sú k dispozícií kvalifikovaní odborníci, ktorí budú s účastníkmi projektu nacvičovať napríklad pracovný pohovor či prípravu kvalitného životopisu.  

Poradenstvo bude v rámci projektu poskytované bezplatne. Každý účastník projektu bude mať okrem toho možnosť získať finančný príspevok na cestovné a stravu v maximálnej výške 93,80 Eur. Celková výška príspevku bude závisieť od počtu poradenských stretnutí, na ktorých sa znevýhodnený uchádzač o zamestnanie zúčastní prezenčným spôsobom.

Prvá akcia tohto projektu zameraná na mladých ľudí.

Druhá akcia projektu je určená nasledujúcim skupinám znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

  • občania nad 50 rokov,
  • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
  • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním,
  • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
  • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana,
  • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
  • občania so zdravotným postihnutím,
  • občania, ktorí ukončili poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Bližšie informácie o projekte a o podmienkach zapojenia sa záujemcovia dozvedia aj na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.