Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Podpora investícií cez štátne eseročky vytvorila straty

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 8. júna 2021 - Národná kontrolná autorita preto odporučila parlamentu požiadať zodpovedné ministerstvo o predloženie komplexnej analýzy, ako aj Stratégie podpory významných investičných projektov zo štátneho, resp. verejného rozpočtu. Spôsob podpory investičných projektov, ktorý prebieha cez rôzne spoločnosti s ručením obmedzeným rezortu hospodárstva zo štátneho rozpočtu nie je udržateľný a prehľadný. Upozorňuje na dôležitosť komunikácie so samosprávou už pri príprave projektov.

Obchodné spoločnosti financovali svoju činnosť i vlastnú prevádzku zo zdrojov, ktoré MH SR vkladalo do ich základného imania. Výška bola rôzna v jednotlivých rokoch a v jednotlivých spoločnostiach. Riešili z nich aj prípravu územia, výkup pozemkov pre investorov vybudovanie infraštruktúry pre regionálny rozvoj, ako aj zabezpečenie výstavby, dostavby, predaj, údržbu a správu vybraných priemyselných parkov a účelových zariadení. Tieto spoločnosti však namiesto svojich zamestnancov široko využívali externých dodávateľov, ako napr. právne kancelárie. Napriek tomu, že všetky končili každoročne v strate, dozorné rady ani valné zhromaždenia nehľadali riešenia na zlepšenie ich hospodárskych výsledkov.

MH Invest, založená v roku 2006 pre Samsung sa od roku 2015 zamerala výhradne na vybudovanie strategického parku pre Jaguar Land Rover (JLR) pri Nitre. Všetky ostatné činnosti previedla v roku 2016 do novozaloženej MH Invest II, s.r.o. predajom svojej časti „Stredisko rozvoja priemyselných parkov a zón“ za cenu 1000 eur. V tom istom roku sa zároveň zmenil jediný spoločník tejto s.r.o. Vďaka tomu rezort dopravy začal riadiť projekt pri Nitre a rozhodol o zvýšení základného imania spoločnosti na 477 mil. eur , ktoré však celé nesplatil. O dva roky neskôr, keď po splnení podmienok predaja pozemku investorovi JLR vrátil spoločnosť MH Invest bezodplatným prevodom rezortu hospodárstva, v základnom imaní ostalo nedoplatených 120 miliónov eur. Firma sa ďalej venovala len dobudovávaniu infraštruktúry, údržbe zostatkového majetku a súdnym sporom.

InvEast SK vznikla v roku 2018 na vybudovanie strategického parku Haniska pre potenciálneho investora BMW. Nemala takmer žiaden majetok ani príjmy. Jej základné imanie zvýšilo ministerstvo na konci roka 2019 na 2,1 miliónov eur. Úvodné prieskumy územia pre park však realizoval a uhradil MH Invest II, čím došlo k jeho vyššiemu odvodu dane z príjmu, ale aj skresleniu výdavkov na projekt. Po rozhodnutí BMW nevyužiť priestor na Slovensku sa InvEast  dostal do útlmu a v apríli 2020 vypršala platnosť osvedčeniu o významnej investícii. Neuhradená strata InvEast SK z minulých období dosiahla v roku 2019 výšku 4,3 mil. eur. Národná kontrolná autorita tu zároveň upozorňuje na dôležitosť komunikácie so samosprávou už pri príprave projektov. V prípade parku Haniska sa Košický samosprávny kraj dozvedel o projekte až po rozhodnutí investora, ktorý na Slovensko neprišiel.

Ani jedna z kontrolovaných spoločností nie je schopná pokryť svoje náklady zo svojej podnikateľskej činnosti a ostáva závislá na transferoch z verejných zdrojov. Najvyšší kontrolný úrad poukazuje na nedostatočnú riadiacu a kontrolnú činnosť MH SR, ktorá mu vyplýva z jeho zakladateľskej funkcie. Rezort nemá vypracovanú koncepciu a stratégiu procesov financovania, metodiku postupov, oprávnení a zodpovednosti, ktorými by preukázal opodstatnenie zakladania obchodných spoločností pri každom významnom investičnom projekte.

Bližšie informácie sa dočítate TU 

Správa o výsledku kontroly Vybrané obchodné spoločnosti v pôsobnosti MH SR

Zdroj: nku.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.