Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Podľa prieskumu ZMOS je potrebná medziobecná spolupráca aj v oblasti verejného poriadku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Prešov – 11. decembra 2020 – Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili širokým aspektom bezpečnej samosprávy.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger ma margo výsledkov reprezentatívneho prieskumu poukázal na zmysel získaných dát a ich ďalšie využitie. „ZMOS má presne dáta o reálnom stave rôznych problémov, ktoré musia samosprávy riešiť v rámci verejného poriadku. Vďaka nim dokážeme jasne formulovať východiská a aktívne sa zapájať to tvorby konkrétnej legislatívy. Napokon, získane údaje ukázali oprávnenosť našich požiadaviek napríklad na riešenie problémov súvisiacich s objektívnou zodpovednosťou.“ Na tieto slová na tlačovej besede reagovala primátorka Prešova Andrea Turčanová, ktorá konštatovala: „Je veľmi dôležité, že sa pripravuje zákon o spoločnej zodpovednosti, vďaka ktorému sa rozviažu ruky mestským a obecným políciám pri riešení viacerých problémov súvisiacich s ochranou verejného poriadku ako je napríklad parkovanie. Ide o spoločné úsilie všetkých samospráv, a preto verím, že táto snaha prinesie pozitívny výsledok.“

Za potvrdenie postojov a skúsenosti z aplikačnej praxe považuje výsledky reprezentatívneho prieskumu prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska Ján Andrejko: „Tieto čísla vytvorili rebríček problémov, s ktorými sa mimoriadne intenzívne stretávame. Aj preto ich využijeme v rámci analýzy, ktorou o pol roka predstavíme komplexné a systémové riešenia na zlepšenie činností v oblasti ochrany verejného poriadku.“

Aktuálny stav drobnej kriminality 
Štatutárni predstavitelia miest a obcí odpovedali nasledovne na otázku: „Aký je aktuálny stav drobnej kriminality vo vašej samospráve?“ Podľa 78,4% je na zanedbateľnej úrovni. Ďalších 15,7% konštatovalo, že majú jednu, alebo viac lokalít, v ktorej je drobná kriminalita výrazne vyššie než v iných častiach samosprávy. Zhodne, po 2,9% respondentov uviedlo, že drobná kriminalita je na vysokej úrovni na celom území ich obce či mesta a rovnaký percentuálny postoj bol tých, ktorí konštatovali, že nevedia odpovedať.

Najčastejšie problémy pri zabezpečovaní verejného poriadku 
Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska je zrejmé, ktoré sú najčastejšie problémy pri zabezpečovaní verejného poriadku v mestách a obciach. 
Znečisťovanie verejných priestranstiev drobným odpadom, ako je napríklad hádzanie ohorkov z cigariet, prípadne obalov od cukroviniek a pod. na zem je problém pre 21,5% samospráv. Zakladanie čiernych skládok vníma ako problém ďalších 21,2% opýtaných. Parkovanie na miestach, ktoré nie sú na to určené, napríklad na prechodoch pre chodcov, na chodníku, na trávnikoch a pod. je problém v 11,5% samospráv. Odchyt túlavých zvierat je problémom pre 10,6% opýtaných. Ďalším problémom je  vandalizmus, napríklad ničením verejnoprospešných zariadení, prípadne obecného majetku, zelene a pod. To za problém považuje 8,4% opýtaných. Požívanie alkoholu alebo iných psychotropných látok na verejných priestranstvách predstavuje problém pre 7,6% samospráv, nedodržiavanie nočného kľudu uvádza ako problém pri zabezpečovaní verejného poriadku 7,4% opýtaných. Ďalšími problémami, ktoré respondenti uviedli a v prieskume majú spoločne % sú záškoláctvo, predaj psychotropných látok, sprejerstvo, bezdomovectvo, obťažovanie a žobranie a tiež pouličné krádeže. Na otázku nevedelo odpovedať 0,4% opýtaných.

Viac ako polovica samospráv nemá kamerový monitorovací systém 
Aj to vyplýva z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska. Presnejšie 21,6% samospráv prevádzkuje kamerový monitorovací systém prostredníctvom svojej obecnej, prípadne mestskej polície. Ďalších 19,6% uviedlo, že disponujú kamerovým systémom, ktorý pre samosprávu prevádzkuje iný subjekt a 1,2% samospráv prevádzkuje kamerový systém vo vlastnej réžii. Celkovo 28,9% respondentov uviedlo, že ich samospráva nedisponuje kamerovým monitorovacím systémom, ale plánujú ho zaviesť. Kamerový systém nemá, ani ho neplánuje zaviesť 8% opýtaných. Inú odpoveď uviedlo 19,2% respondentov a 1,6% nevedelo odpovedať.  

Kde siahajú obecné kamery? 
V rámci samospráv, ktoré disponujú kamerovým monitorovacím systémom ZMOS zaujímalo aké má tento kamerový monitorovací systém pokrytie. Menšiu časť kľúčových zón v území má pokryté 43,5% samospráv. Väčšiu časť kľúčových zón je pokrytých v prípade 43,1% samospráv. Všetky kľúčové zóny na území samosprávy má pokrytých 11,6% samospráv. Inú odpoveď uviedlo 1,4% opýtaných a nevedelo odpovedať 0,5% respondentov.

Kamerový systém sa osvedčil 
Konštatovalo to 84,2% respondentov. O opaku je presvedčených 0,5% opýtaných. Inú odpoveď v prieskume uviedlo 5,6% a nevedelo odpovedať 4,7% štatutárnych predstaviteľov miest a obcí.

Obrovská potreba medziobecnej spolupráce 
Jasná odpoveď zo strany starostov a primátorov zaznela na otázku: „Podľa vášho názoru, existuje vo vašej obci priestor na medziobecnú spoluprácu na úseku zabezpečovania verejného poriadku?“ Celkovo 69 % z nich vidí priestor na medziobecnú spolupráci na úseku zabezpečovania verejného poriadku. Presnejšie 36,2% uviedlo, že vidí priestor na medziobecnú spoluprácu na tomto úseku a to pri existencii finančnej podpory tejto spolupráce samospráv zo strany štátu. Ďalších 19,8% uviedlo, že vidí priestor medziobecnej spolupráce formou spolupráce mestských/obecných polícií susediacich samospráv, resp. vytváraním spoločných mestských /obecných polícií susediacich obcí. Zvyšných 11,5% konštatovalo potrebu medziobecnej spolupráce na báze spolupráce viacerých samospráv na správe a prevádzke kamerového monitorovacieho systému. Celkovo 15,5% odpovedalo, že nevidia priestor na spoluprácu samospráv v oblasti zabezpečovania verejného poriadku, iba 1,6% vidí riešenie v inej forme a 15,4% nevedelo odpovedať.

Prieskum s názvom „Bezpečná samospráva“ Združenie miest a obcí Slovenska realizovalo v čase od 7. septembra 2020 do 9. októbra 2020 na reprezentatívnej vzorke 516 respondentov. Výsledky prieskumu budú slúžiť ako podklad na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, spoznáme postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí či jednotlivé regióny. Tieto a ďalšie dáta získané z prieskumu budú zároveň využité pre pripravovanú analytickú štúdiu ZMOS, ktorá sa sústredí na aspekty bezpečnej samosprávy a bude realizovaná v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. 

Dáta zo spomínaného prieskumu sú k dispozícii TU a TU 

Michal Kaliňák
            ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.