Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Parlament schválil novelu zákona o obecnom zriadení

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Bratislava – 29. novembra 2021 – Poslanci NR SR schválili novelu zákona o obecnom zriadení, ktorej cieľom je podľa slov navrhovateľa zlepšiť podmienky participácie občanov na živote obce a v školských zariadeniach.

Predmetný návrh zavádza pojmy obecný mládežnícky parlament a rada seniorov priamo v zákone o obecnom zriadení a posilňuje postavenie školských parlamentov, ktoré budú úzko spolupracovať s obecným mládežníckym parlamentom. Taktiež sa navrhuje, aby mládežnícky parlament mohli zriaďovať aj vyššie územné celky či jednotlivé organizácie samosprávy.

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo 6 pripomienok, na ktoré predkladateľ neprihliadal.

ZMOS uvedený návrh považuje za legislatívne nevhodný, nakoľko sa  zavádza do zákona o obecnom zriadení inštitút, ktorý v ňom nie je následne nijakým spôsobom definovaný a to o to viac, že sa zaraďuje za komisie a obecne rady, ktoré sú upravené v § 14 a 15 zákona o obecnom zriadení. Uvedený výpočet je navyše demonštratívny a nie taxatívny, preto zaradenie bližšie nešpecifikovaného orgánu zastupiteľstva práve do tohto ustanovenia považujeme za mimoriadne nevhodné. Ide o vymenovanie orgánov tzv. „príkladmo“.

Obecný mládežnícky parlament sa, ale týmto ustanovením priamo dostáva do zákona 369/1990 Z.b. a je tu spomenutý prvý a aj posledný krát. Neuvedenie obecného mládežníckeho parlamentu či rady seniorov v zákone o obecnom zriadení nebude mať žiadny vplyv na ich fungovanie, bez ohľadu na to, či sú v ňom uvedené. V prípade ak by navrhovateľ aj napriek pripomienkam trval na ich uvedení, navrhuje doplniť odkaz na príslušné ustanovenia zákona č. 282/2008.

Vo vzťahu k nákladom na činnosť školského parlamentu bude potrebné ich kvantifikovať a taktiež riadne vymedziť z čoho budú hradené. Máme za to, že náklady súvisiace s činnosťou školského parlamentu vzniknú a mala by byť určená dotácia v prípade jeho zriadenia, ktorá by bola poskytovaná prostredníctvom Ministerstva školstva. Regionálne školstvo je financované prostredníctvom normatívov a tie s činnosťou parlamentu nepočítajú pri výpočte.

Schválené znenie návrhu zákona nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.