Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Oznamovanie neprítomnosti detí a žiakov Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo aktualizované dokumenty k bodu č. 4 z Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020. Aktualizácia sa týka sa len toho, že školy nahrávajú tabuľku na bezpečné úložisko namiesto zasielania e – mailom. Prvýkrát sa školy riadia týmto postupom pri údajoch za mesiac október 2020 (t. j. zasielanie do 3. novembra 2020).

Podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020 „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom Zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.“.

Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia budú školy a zariadenia predprimárneho vzdelávania za deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v nich, zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

 1. im bola nariadená karanténa/izolácia,
 2. ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj
  o riaditeľské voľno alebo
 3. ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

Tabuľky (vzor v prílohe č. 1) školy a zariadenia predprimárneho vzdelávania za deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v nich, nahrávajú do bezpečného úložiska v exceli (nie vo formáte pdf, word a iné) podľa postupu a s označením súboru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2. V nej sú uvedené adresy na úložiská podľa krajov.

Okresné úrady v sídle kraja zasielajú do 10. dňa za predchádzajúci vykazovaný mesiac (do skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19):

 1. jeden sumarizačný zoznam „neprítomných“ detí za materské školy, ktorý bude obsahovať údaje za všetky materské školy v ich pôsobnosti,
 2. jeden sumarizačný zoznam „neprítomných“ za školy, ktorý bude obsahovať údaje za všetky školy v ich pôsobnosti a
 3. jeden sumarizačný zoznam „neprítomných“ detí za zariadenia predprimárneho vzdelávania za deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v nich, ktorý bude obsahovať údaje za všetky zariadenia predprimárneho vzdelávania v ich pôsobnosti.

Zoznamy zašlú vo formáte uvedenom na webovom sídle Sociálnej poisťovne a jednotlivé súbory pomenujú nasledovne:

 1. materské školy „neprMS_nazov kraja_RRRRMM“,
 2. základné školy „neprS_nazov kraja_RRRRMM“, pričom názov zoznamu je bez diakritiky a „RRRRMM“ je rok a mesiac, za ktorý je zaslaný zoznam a
 3. zariadenia predprimárneho vzdelávania „neprZPV_nazov kraja_RRRRMM“, pričom názov zoznamu je bez diakritiky a „RRRRMM“ je rok a mesiac, za ktorý je zaslaný zoznam.

Zoznamy zašlú ako prílohu vo formáte Excel (nie pdf alebo word, príp. iné) a výlučne elektronicky zabezpečeným spôsobom, t. j. prostredníctvom ÚPVS s predmetom správy označenom ako „zoznam MŠ_Š a ZPV RRRR/MM“, kde RRRR/MM je rok/mesiac, za ktorý je zaslaný zoznam, prípadne zaheslované dohodnutým spôsobom.

Viac informácií nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.