Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Osobitné sociálne poistenie zamestnanca – príslušníka obecnej/mestskej polície

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa SR

Sociálna poisťovňa pripomína, že príslušník obecnej/mestskej polície, ktorý má uzatvorený pracovný pomer, platí od 1. apríla 2020 aj poistné na osobitné sociálne poistenie.

Osobitné sociálne poistenie zamestnanca, ktorý je príslušník obecnej/mestskej polície, vzniká odo dňa vzniku pracovného pomeru a zaniká dňom zániku pracovného pomeru (tak ako aj ostatné druhy sociálneho poistenia). Osobitné sociálne poistenie zamestnanca, príslušníka obecnej polície, ktorého pracovný pomer vznikol pred 1. aprílom 2020 a trvá aj po tomto dátume, vzniká dňa 1. apríla 2020.

Zamestnávateľ, ktorým je obec/mesto so zriadenou obecnou/mestskou políciou, prihlasuje na osobitné sociálne poistenie iba toho obecného/mestského policajta, ktorému vznikol pracovný pomer po 31. marci 2020, a to prostredníctvom tlačiva: Registračný list FO, vyznačením príznaku: „Príslušník obecnej polície v pracovnom pomere“.

Obecných/mestských policajtov, ktorým vznikol pracovný pomer pred 1. aprílom 2020, obec/mesto dodatočne neprihlasuje na osobitné sociálne poistenie prostredníctvom tlačiva Registračný list FO, ale obec/mesto iba zasiela do Sociálnej poisťovne menný zoznam obecných/mestských policajtov.

Zamestnávateľ (obec/mesto so zriadenou obecnou/mestskou políciou) prvýkrát vykazuje poistné na osobitné sociálne poistenie (OSP) príslušníkov obecnej/mestskej polície v máji 2020 za mesiac apríl 2020, a to na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov, resp. Mesačný výkaz poistného a príspevkov - príloha. Sadzba poistného na osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej/mestskej polície je 3 % z vymeriavacieho základu.

Obec/mesto okrem vykazovania poistné na sociálne poistenie za príslušníkov obecne/mestskej polície aj odvádza, a to v rovnaký deň splatnosti, ako pri ostatných druhoch sociálneho poistenia.

Na poistné na osobitné sociálne poistenie sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona o sociálnom poistení upravujúce poistné na dôchodkové poistenie, akými je napr. inštitút vylúčenia povinnosti platiť poistné, prerušenie poistenia, zaokrúhľovanie ako aj uplatnenie maximálneho vymeriavacieho základu.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Sociálne poisťovne tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.