Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Opatrenia v rámci núdzového stavu platné od 3. marca 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce

S účinnosťou od 3. marca 2021 vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 123 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 94/2021) obmedzila na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu občanov zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Toto obmedzenie platí do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, ktorý je v súčasnosti vyhlásený do 19. marca 2021.

Obmedzenie sa nevzťahuje na tieto situácie súvisiace s výkonom zamestnania fyzickej osoby so založeným pracovnoprávnym vzťahom alebo s uchádzaním sa o zamestnanie:

1., v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a

‑ negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo

‑ negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo

‑ dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace alebo

‑ ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo

‑ ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

2., na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť a

2.1. v rámci okresu zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u do IV. a III. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

2.2. v rámci okresu zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u do II. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní,

2.3. v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do I. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 21 dní alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní, alebo

– dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace alebo

– ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo

– ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

3., v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže

– negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo

– negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo

– dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace alebo

– ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo

– ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Vláda Slovenskej republiky zároveň uložila hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky povinnosť:

– prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením príslušných prevádzok, na ktorých návštevu sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania a zákazom podujatí, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania,

– vydať vyhlášku, ktorou sa uloží povinnosť prevádzkovateľom  a zamestnávateľom vrátane škôl a školských zariadení prijať hygienické opatrenia, a to zákazom vstupu zamestnancov alebo iných osôb na pracoviská alebo do iných priestorov zamestnávateľa a prevádzkovateľa, ak sa nepreukážu príslušným potvrdením vo vzťahu k ochoreniu COVID-19,

– určiť vo vyhláške osoby, na ktoré sa zo zdravotných dôvodov nebude vzťahovať podmienka negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19,

– zaviesť povinnosť nosiť respirátor FFP2 (s výnimkami) od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a v hromadnej doprave a od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem domácností).

Na preukázanie skutočnosti, že na zamestnanca sa nevzťahuje obmedzenie slobody pohybu a pobytu je potrebné, aby zamestnávateľ vydal zamestnancovi potvrdenie o tom, že zamestnanec nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Uznesenie neurčuje vzor takéhoto potvrdenia. V prílohe nájdete príklad potvrdenia zamestnávateľa na tieto účely.

 

Zdroj: Národný inšpektorát práce.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.