Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

OP KŽP: Výzva na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30.07.2021 bola zverejnená 69. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov.

Prioritná os:1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

1.2.2 Zvýšene spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69

Dátum vyhlásenia: 30. 07. 2021

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 11 600 000 EUR.

Oprávnení žiadatelia:

  • obec,
  • združenia obcí,
  • právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných  kanalizácií  vymedzené  v zákone verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
  • vlastníci  verejných  kanalizácií  podľa  zákona verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
  • vlastníci  verejných  kanalizácií  podľa  zákona verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.9.2021

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.10.2021

Termín uzavretia  hodnotiaceho kola n: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Oprávnenosť aktivít:

V rámci špecifického cieľa 1.2.1: Aktivita A Budovanie  verejných  kanalizácií  a čistiarní odpadových  vôd  pre  aglomerácie  nad  2000  EO22 v zmysle záväzkov SR voči EÚ

V rámci uvedeného typu aktivity OP KŽP bude podporovaná:

  • A.1 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v  aglomeráciách  nad  10  000  EO,  výstavba,  rozšírenie a zvýšenie  kapacity  čistiarní  odpadových vôd aglomeráciách nad 10 000 EO alebo
  • A.2 výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a  zvýšenie  kapacity  čistiarní  odpadových  vôd v aglomeráciách 2 000 - 10 000 EO alebo
  • A.3 v  aglomeráciách  do  2  000  EO  výstavba  čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I).

69. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Prílohy TU 

Zdroj: op-kzp.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.